Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 30. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 30. sjednicu

Općinsko vijeće Prozora-Rame održalo je redovnu 30. sjednicu danas, 27. lipnja 2023. godine, u vijećnici zgrade Općine Prozor-Rama. Nakon usvojenog Dnevnog reda s 10 točaka, vijeće se osvrnulo na Izvadak iz zapisnika s 29. sjednice, a potom i na drugu točku dnevnog reda “Prijedlog Odluke o financiranju deficita iz gotovinskog toka. 

Ovom odlukom bi se odobrio financijski aranžman – kreditno zaduženje u obliku dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu ili drugom obliku kratkoročnog zaduženja općine Prozor-Rama kod poslovne banke u visini od 1.200.000,00 KM, a u svrhu financiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka.

Posebni razlozi za donošenje Odluke

Postojanje neuravnoteženog gotovinskog toka tijekom 2023. godine kao posljedica, od strane J.P. „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, uplata naknada u manjim iznosima od onih koje je propisao Zakon, što za posljedicu ima pokretanje sudskih sporova koji su u tijeku i koji se vode dosta sporo. Po aktualnoj (četvrtoj) tužbi za isplatu razlike u naknadi između one koja je propisana zakonom i one koja se isplaćuje od strane Elektroprivrede HZ HB Mostar planirana su sredstva u iznosu od 4.675.000,00 KM, uz koje se očekuje kamata u visini od skoro 2.000.000,00 KM.

Ovaj iznos je predviđen u proračunu općine Prozor-Rama za 2023. godinu. U postupku je i tzv. peta tužba, koja općini treba donijeti prihod od oko 3.200.000,00 KM glavnice i oko 400.000,00 KM kamata. Izvjesnost naplate navedenih potraživanja vidljiva je iz rješavanja dosadašnje tri tužbe po istom osnovu, za ranija razdoblja, koja je potvrđena i odlukama Vrhovnog suda FBiH i Ustavnog suda FBiH.

Razlozi su također i postojanje obveza po ugovoru za potporu za izgradnju nove tvornice, kao i za započete kapitalne projekte čiji je nastavak ugovoren za 2023. godinu. Također, postojanje obveza prema izvođačima radova na infrastrukturnim projektima koji su izvršeni ili su u tijeku, kao i postojanje potrebe da se u određene projekte (Dječji vrtić, Gradska tržnica) ulože dodatna sredstva kako bi isti bili završeni u planiranim rokovima. Ugovaranje radova vrši se na temelju kapitalnog proračuna i provedbenih planova.

Postoji rizik da izvođači koji su uredno izvršili svoje radove zatraže sudsko namirenje svojih neisplaćenih potraživanja, što može dovesti do nepotrebnog plaćanja zateznih kamata. Stoga je opravdano platiti manju kamatu na kreditno zaduženje (do 3%) nego platiti dobavljaču zateznu kamatu koja je 10%.

 

Vijeće je Odluku usvojilo s 12 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN.

Pred vijećnike je stavljen i Nacrt Odluke o adresnom sustavu općine Prozor-Rama i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima.

Ovom odlukom uređuju se adresni sustav i označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva.

Dodjela kućnih brojeva po naseljima, ulicama, trgovima i adresnim područjima vrši se na temelju plana dodjele kućnih brojeva kojeg odobrava Služba.

Nabavu i postavljanje tabla s nazivima naseljenih mjesta, ulica, trgova i tablica s kućnim brojevima u slučajevima sustavnog i pojedinačnog označavanja vrši gospodarsko društvo odabrano, kao najpovoljniji ponuditelj, na temelju javne nabave.

Za dodjelu kućnog broja, troškove nabave i postavljanje pločica s kućnim brojevima plaća se jedinstvena naknada za područje cijele općine u iznosu od 10,00 KM, iako bi prema procjeni ukupni troškovi po realizaciji mogli iznositi do 20 KM po domaćinstvu.

Vijeće je Nacrt Odluke usvojilo s 17 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.

Na današnjoj je sjednici imenovano Povjerenstvo za utvrđivanje prijedlog novih cijena komunalnih usluga, opskrbe vodom, odvoz i zbrinjavanje otpada. Prema prijedlogu u Povjerenstvo ulaze dva člana iz Općinskog vijeća, dva člana iz Općine Prozor-Rama te jedan član iz Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd”. Predloženi članovi su: Ivo Zane, predsjednik Povjerenstva, Ivica Tomić, Tomislav Džalto, Meho Hrinić te Ivica Vukoja.

Vijeće je prijedlog usvojilo s 12 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljen i Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama. Dužnosti je ovom prilikom se dužnosti razrješava predsjednik Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Rama” dr. Boris Faletar, predstavnik stručnih djelatnika zdravstvene ZU Dom zdravlja “Rama“, iz razloga podnesene ostavke.

Prema prijedlogu Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor-Rama za predsjednicu Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “RAMA” Prozor-Rama, imenuju se dr. Mara Anđelić, predstavnica stručnih djelatnika ZU Dom zdravlja „Rama“.

Vijeće je od općinskih službi zaprimilo i Informaciju o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor-Rama.

U periodu 1.1-5.6. 2023 god. Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ d.o.o. vršilo je uzorkovanje vode za piće iz javnog vodovodnog sustava na 5 lokacija i za analizu uzelo 25 uzoraka vode.

1. OŠ Rumboci…….6 uzorka vode

2. OŠ Ripci.………5 uzorka vode

3. Upravna zgrada komunalnog………..6 uzorka vode

4. Kamenolom Podbor……….6 uzorka vode

5. OŠ Gračac………..2 uzorka vode

Od gore navedenih i analiziranih uzoraka vode svih 25 ispunjavaju zakonom propisane dozvoljene parametre određene kod vode za piće sukladne Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl. glasnik BiH“ br: 40/10).

Uginuće šarana nije povezano s kvalitetom vode, na Jablaničkom jezeru cvjetale alge

Nadležna općinska sanitarna inspekcija je u 3 navrata u suradnji sa Agencijom za vode, Federalnim Zavodom za javno zdravstvo i Županijskim Zavodom za javno zdravstvo vršila uzorkovanje vode zbog prijava o mogućem onečišćenju voda Jablaničkog i Ramskog jezera kao i vodotoka Krupić

  • Uzeti uzorci vode za analize (27 analiziranih parametara) pokazali su da se u vodi Jablaničkog jezera radi o cvjetanju algi uslijed uočenih smeđih mrlja, da su koncentracije teških metala unutar graničnih vrijednosti i da ne ukazuju na incidentna onečišćenja.
  • Dana 4.4. 2023 god. uslijed pojave uginuća ribe šarana na Ramskom jezeru, poduzete su aktivnosti na ispitivanju mogućeg uzroka uginuća. Sanitarna inspekcija i Federalni ZZJZ izvršio je uzorkovanje vode na lokaciji gdje su pronađeni prvi uginuli primjerci ribe šarana i proslijeđeni na analizu u laboratorij. Izvršena je analiza 47 parametara. Svi parametri su bili u dozvoljenim vrijednostima površinskih voda kao i vrijednosti teških metala.
  • Općinska sanitarna inspekcija izvršila je uzorkovanje vode u vodotoku Krupić nakon izlaska iz I. zaštitne zone i 200 metara nizvodno od izvorišta. Rezultati analiza mikrobiološkog ispitivanja pokazali su da je voda zadovoljavajuće kvalitete.
Prema riječima sanitarnog inspektora Zvonke Faletara razlog uginuća šarana bio je virus koji se u ribi pojavio najvjerojatnije putem poribljavanja

“Pronađen je virus, analiza se radila nekoliko puta. Kako je virus došao kod nas na Ramsko jezero, ne zna se. Pretpostavka je da je mogućnost preko poribljavanja. Na samu pojavu ugibanja obavijestilo me ribolovno društvo. Poduzeli smo aktivnosti”, kazao je Faletar te dodao kako je analiza vode bila u redu, pa se išlo na Veterinarski institut u Sarajevu.

Virus nije opasan za ljude, a u proteklom je periodu zbrinuto oko tone ribe. Analize je financirala Agencija za vode u suradnji s Federalnim zavodom za javno zdravstvo. Ribolovno društvo je uzorke nosilo u Sarajevo na analize.
 

Na pitanje predstavnika Općine Prozor-Rama, od kuda je nabavljen šaran kojim je poribljeno jezero Faletar je odgovorio kako nema informacije, obzirom da nije u ribolovnom društvu te ne zna kada je bilo poribljavanje te dodao kako takve informacije ima ribolovno društvo.

Prijedlog potpredsjednika Općinskog vijeća Pere Kovačevića bio je Zaključak kojim se u što skorije vrijeme traži detaljno izvješće Sportskog ribolovnog turističkog društva “Ramske vode” o  stanju ribljeg fonda na području cijele općine Prozor-Rama. Kao i informacije o tome gdje se vrši nabavka ribe za poribljavanje, prolazili li ista sve procedure i ispravnosti i kvaliteti te o kojim vrstama ribe se sve radi.

Vijećnici su također zaprimili i Informaciju o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana na području općine Prozor-Rama u 2022.godini.

 

Vijeće je također zaprimilo Informaciju o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova a području općine Prozor-Rama.

Posljednja točka Dnevnog reda ostavljena je za pitanja i inicijative vijećnika.