Općina Prozor-Rama raspisuje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje

Općina Prozor-Rama raspisuje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje

U cilju zapošljavanja i samozapošljavanja ljudi na području općine Prozor-Rama objavljen je Javni poziv 28. svibnja 2019. godine:

J A V N I   P O Z I V

 za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz sredstava za poticanje zapošljavanja na području općine Prozor-Rama za 2019. godinu.

Grantovi – nepovratna sredstva će se po utvrđenim kriterijima i po prihvaćenim programima dodjeljivati poduzetnicima  isključivo za povećanje broja uposlenih u oblastima definiranima u poglavlju „Korisnici“. Visina sredstava usklađuje se sa brojem novouposlenih djelatnika i rokom u kojem je Korisnik obvezan zadržati ugovorenu uposlenost, a može se korigirati očekivanim utjecajem na neizravnu zaposlenost na području općine Prozor – Rama do 20%.

Poticaj za zapošljavanje odobravati će se za mala ulaganja (investitori nemaju potrebu za dokazivanjem većih ulaganja) i za veća ulaganja koja planiraju investitori, za najmanje 3 (tri) novouposlena djelatnika po slijedećim elementima:

1.1. Mala ulaganja – Poticanje novog zapošljavanja kod Korisnika koji nemaju potrebu za većim ulaganjima, primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

Broj novouposlenih

 

Minimalni broj novouposlenih radnika: 3 (tri)

Visina grant sredstava po 1 novouposlenom Minimalni rok ugovaranja rada novouposlenih  – godina
3 – 10 3.500,00 1
11 – 20 4.000,00 2
21- 40 4.500,00 3
Preko 40 5.000,00 4

1.2. Veća ulaganja – Poticanje novog zapošljavanja kod Korisnika koji u svoj Projekt ulažu veća sredstva, primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

Ukupna ulaganja po jednom novouposlenom djelatniku  KM

 

Minimalni broj novouposlenih radnika: 3 (tri)

Grant sredstva po jednom novouposlenom KM Minimalni rok ugovaranja rada novouposlenih  – godina
35.000,00 4.000,00 3
50.000,00 5.000,00 4
65.000,00 6.000,00 5
80.000,00 7.000,00 6
95.000,00 8.000,00 7
110.000,00 9.000,00 8
125.000,00 10.000,00 8

Poslovni planovi investitora koji  upošljavaju više od 50 uposlenika bit će predmetom posebne obrade i ugovaranja, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Korisnici sredstava, djelatnosti prihvatljive za poticanje:

Korisnici sredstava mogu biti  fizičke i pravne osobe – obrti, mala i srednja poduzeća koja ostvaruju povećanje uposlenih na poslovima proizvodnje i prerade, na području općine Prozor-Rama. Podnositelji trebaju ispunjavati sve zakonom predviđene uvjete za djelatnost po kojoj traže poticaj za zapošljavanje.

Djelatnosti koje su prihvatljive za poticanje su slijedeće (Klasifikacija djelatnosti BiH 2010):

Oblast 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda,

Razred 11.07 – Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda

Oblast 13 – Proizvodnja tekstila,

Oblast 14 – Proizvodnja odjeće,

Oblast 15 – Proizvodnja kože i srodnih proizvoda,

Oblast 16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, osim razreda 16.10. Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe),

Oblast 17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira,

Oblast 20 – Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda,

Oblast 22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,

Oblast 23 – Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda,

Oblast 24 – Proizvodnja baznih metala,

Oblast 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme,

Oblast 26 – Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda,

Oblast 27 – Proizvodnja električne opreme,

Oblast 28 – Proizvodnja strojeva i uređaja,

Oblast 29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,

Oblast 30 – Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava,

Oblast 31 – Proizvodnja namještaja,

Oblast 32 – Ostala prerađivačka industrija,

Ostale oblasti i razredi djelatnosti, ukoliko Povjerenstvo za provođenje  Javnog poziva utvrdi da isti predstavljaju proizvodnu djelatnost kojom se povećava broj uposlenih radnika.

Povjerenstvo ima pravo ne predložiti djelatnosti koje predstavljaju proizvodnju vezanu za iskorištavanje prirodnih resursa: vode, drveta, ruda i mineralnih sirovina i sl.

Povjerenstvo može predložiti a Načelnik odobriti i manji broj programa koji rezultiraju novim zapošljavanjem i u slučaju da oni odstupaju od prethodno iskazanih kriterija, pa i za manji broj novouposlenih od 3 (tri), uz posebno obrazloženje.

Visina sredstava, dinamika isplate sredstava

Visina sredstava za poticanje zapošljavanja u 2019. godini utvrđuje se u iznosu sredstava predviđenih Proračunom općine Prozor – Rama za 2019. godinu na poziciji 614539 – Poticaj za zapošljavanje.

Dinamika isplata sredstava Korisnicima bit će sukladno proračunskim mogućnostima, mišljenjima povjerenstva za odabir i praćenje realizacije projekata Korisnika, kao i sukladna potrebama Korisnika.

Napomene, potrebni dokumenti

Prijavu uraditi sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Uz prijavu se dostavlja Poslovni plan koji uključuje: plan prihoda i rashoda, plan financiranja po izvorima i namjeni sredstava

Lista priloga koja se zahtijeva od podnositelja prijava nalazi se u tabeli kako slijedi:

Potrebni prilozi:

 

a)     Aktualni izvadak iz Sudskog rješenja o registraciji ili Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog tijela,

b)     Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj

c)      Uvjerenje o izmirenim direktnim poreznim obvezama od porezne uprave

d)     Uvjerenje o nekažnjavanju  po osnovu gospodarskog kriminala fizičke ili odgovorne osobe (MUP)

e)      Preslik  osobne iskaznice fizičke ili odgovorne osobe

f)       Uvjerenje o izmirenim obvezama  po osnovu PDV-a ili izjava da nije u sustavu PDV-a

g)     Pregled registriranih osiguranika za period 01.01.2018. do perioda zahtjeva (Porezna uprava)

h)     Set financijskih izvješća za 2018. g (bilanca uspjeha, bilanca stanja, posebni podaci, anex statističkog izvješća).

Broj prihvaćenih prijava, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje podnosiocu prijave, ovisiti će isključivo o  kvaliteti poslovnog plana, kao i o visini raspoloživih sredstava.

Povjerenstvo će za svaki zahtjev procijeniti potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, ocijeniti da li se po podnesenom programu osigurava stvarno povećano zapošljavanje po Programu, te predložiti prihvaćanje zahtjeva u cijelosti, prihvaćanje zahtjeva za manji broj novouposlenih u odnosu na traženi, ili odbacivanje zahtjev za poticaj u cijelosti.

Sa poslodavcima se nakon odobravanja poticaja potpisuje Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza. Potrebna dokumentacija za sudjelovanje na javnom natječaju može se  preuzeti u prostorijama općine Prozor – Rama, ulica Kralja Tomislava bb radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici općine (www.prozor-rama.org ). Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Prozor – Rama, K. Tomislava bb.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva će zaprimljene  prijave razmatrati periodično i donositi odgovarajuće odluke i prijedloge. Ukoliko prije  31.12.2019. budu raspoređena predviđena sredstva, povjerenstvo može prekinuti zaprimanje prijava.

Rok za dostavu prijava: od dana objave do 31.12.2019.godine.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-912, ili  u vremenu od 10 -14 sati.

Načelnik općine

dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti