Oglas o izlaganju za katastarsku općinu Gmići

Oglas o izlaganju za katastarsku općinu Gmići

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“)
Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Gmići, imenovano rješenjem Općinskog vijeća općine Prozor-Rama broj: 01-06-636/19 od  21.03.2019. godine i Rješenjem o izmjenama i dopunama broj 01-04-250/2020 od 28.01.2020. godine, objavljuje sljedeći

OGLAS
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU GMIĆI
 
U općini Prozor-Rama, dana 16.03.2020. godine počet će izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini GMIĆI (područje koje se proteže od desne strane puta Ometala – Ćališi, završno sa naseljem Krča i komplet planina Makljen do uskopaljske granice).

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Gmići da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.
Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Gmići dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.
 
Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj.
Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.
Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u prostorijama katastra u zgradi općine Prozor-Rama.
Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.
 
Broj: 03/1-26-425/20
Prozor-Rama, 12.02.2019.godine                                       Povjerenstvo za izlaganje podataka