Obavijest članovima i zamjenicima biračkih odbora

Obavijest članovima i zamjenicima biračkih odbora

Obaviještavaju se svi članovi i zamjenici biračkih odbora koji su bili imenovani za Opće izbore 2018.godine da u što skorijem roku u zgradu Općine(u računovodstvo) dostave broj računa(oni koji to nisu do sada učinili),  koji glasi na njihovo ime, kako bi im mogla biti isplaćena dnevnica za njihov rad. Tom prilikom će potpisati isplatnu listu i dobiti obrazac za prijavu poreza koju moraju uraditi do kraja marta 2019.godine.
Članovi i zamjenici BO koji su dostavili brojeve računa trebaju da potpišu ipslatne liste i preuzmu obrazac za prijavu poreza.
 
U nastavku pojašnjenje CIK BIH vezano za brojeve računa:
Sredstva za naknadu članova biračkih odbora se mogu uplatiti samo na ime člana biračkog odbora, a ne može na drugo ime.
Ovo nije regulisano samo instrukcijom CIK BIH nego je regulisano bankarskim propisima, te zakonom o porezu na dohodak.
Kao prvo banka neće isplatiti sredstva na račun druge osobe.
A kao drugo porezni obrasci moraju glasiti na ime člana biračkog odbora koji je imenovan, odnosno na ime osobe na čiji je račun izvršena uplata.

Stoga uplata operezivog dohotka na tuđe ime je zakonski prekršaj.“

PREDSJEDNIK
 Mile Anić, dipl.iur.