NAJAVA: redovna 36. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: redovna  36. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  36. (tridesetšestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  30.1.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći
 

 D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 35-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2024.godinu,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2024.godine,
  4. Prijedlog Oduke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambne površine na području općine Prozor  - Rama za (prethodnu) 2023.godinu,
  5. Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje, sa dodatkom o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje sa 31.12.2023.godine,
  6. Informacija o stipendiranju studenata za akademsku 2022/2023.godinu,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić