NAJAVA: Redovna 27. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Redovna 27. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  27. (dvadesetsedmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  28.3.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. Izvadak iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o financiranju političkih subjekata u Općinskom vijeću Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period    1.1. – 31.12.2022.godine sa Izvješćem o korištenju sredstava pričuve za period 1.1. do 31.12.2022.godine,
 5. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2022.godinu,
 6. Izvješće o radu Općinske službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije za 2022.godinu,
 7. Izvješće o radu Općinske službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,IPP i katastar nekretnina za 2022.godinu,
 8. Izvješće o radu Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti za 2022. godinu,
 9. Izvješće o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red za 2022. godinu,
 10. Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju za 2022.godinu,
 11. Izvješće o javnim nabavama za 2022.godinu,
 12. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2022.godini i naplati poreza,
 13. Pitanja i inicijative vijećnika.
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić