Javni poziv

Javni poziv

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ te na temelju Sporazuma zaključenog između Općine Prozor-Rama i humanitarne organizacije „Muslim Aid“, broj: 01/1-20-676/20 od 11.03.2020. god., kojim su osigurana donatorska sredstva od  Humanitarne organizacije „Muslim Aid“ 40 %, općine Prozor-Rama 40 % i vlastitog sudjelovanja korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Prozor-Rama, raspisuje se:
 

JAVNI POZIV
za potporu poljoprivrednicima kroz dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom
putem sufinanciranja  
 
 
I.   PRAVO SUDJELOVANJA
 
Korisnici potpore dodjele plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremo  putem sufinanciranja mogu biti fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja općine Prozor-Rama koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine. Kroz ovaj Javni poziv dodijelit će se ukupno 20 plastenika od 100 msa sustavom za navodnjavanje, sadnim/sjemenskim materijalom i dodatnom opremom.
 
Pravo sudjelovanja u Projektu prioritetno imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe s područja općine Prozor-Rama, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje posjeduju uži članovi obitelji kao i zemljište uzeto u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju, kao i oni koji ne posjeduju više od 100 m² plasteničke proizvodnje i istu žele proširiti.
 
Svi oni koji su ostvarili pravo po ovom osnovu u prethodnih pet godina kroz projekte kao i donacije koje je realizirala općina Prozor-Rama u suradnji s humanitarnim i drugim organizacijama ili putem viših nivoa vlasti,  ne mogu izvršiti prijavu po ovom Javnom pozivu.
 
II.  UVJETI ZA DODJELU PLASTENIKA
 
 1. Podnositelji zahtjeva  trebaju  ispunjavati  sljedeće uvjete:
 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima
 2. da je podnositelj zahtjeva ili član uže obitelji vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje
 3. da ima mogućnost navodnjavanja plastenika
 4. da sufinancira 20% od nabavne cijene plastenika s pratećom opremom (547,80 KM)
 5. da obvezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana
 6. da je podnositelj zahtjeva upisan u RPG i RK.
 
Nositelji aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu plastenika, koje imenuje  Načelnik općine Prozor-Rama, koji će izvršiti bodovanje i odabir korisnika po Pravilniku  o utvrđivanju uvjeta,  kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika.
 
III.  KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA
 
Kriteriji za dodjelu plastenika utvrditi će se  Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta,  kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika, koji  utvrđuje sve uvjete i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu  plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” za općinu Prozor-Rama u 2020. godini.
 
Osnovni kriteriji za bodovanje podnositelja zahtjeva:
 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu plastenika na licu mjesta),
 1. socijalno-ekonomski status podnositelja zahtjeva (radno-pravni status podnositelja zahtjeva i članova njegovog domaćinsta i visina primanja po članu domaćinstva itd.).
 
Dodatni kriteriji za bodovanje utvrđeni su u navedenom Pravilniku po kojem će Povjerenstvo provesti postupak za odabir.
Pravo sudjelovanja nemaju članovi uže obitelji zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Općine Prozor –Rama.
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
 
 1. obrazac za prijavu na Javni poziv
 2. CIPS potvrda o prebivalištu - original ili ovjerena preslika
 3. preslika osobne iskaznice
 4. ovjerena kućna lista
 5. dokaz o nezaposlenosti kandidata,  koji je izdao  biro za zapošljavanje
 6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova s kućne liste, koji je izdao biro za zapošljavanje
 7. potvrda iz škole/fakulteta za djecu /izdržavane članove sa kućne liste (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
 8. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva s kućne liste (za umirovljenike posljednji mirovinski odrezak  ili potvrda koju je izdala banka)
 9. za osobe starije  od 65 godina i za osobe koje nisu ni na jednoj evidenciji, a nemaju primanja dostavlja se ovjerena izjava podnositelja zahtjeva sa naznakom o kome se radi s kućne liste i u kojem je trenutno satusu (domaćica ili poljoprivrednik)
 10. vlasništvo ili posjed nad parcelom (Posjedovni list ili Ugovor o zakupu)
 11. ovjerena izjava podnositelja zahtjeva u kojoj izjavljuje da on ili netko od prijavljenih sa kućne liste ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu, ukoliko posjeduje da je maksimalne površine 100 m2,
 12. ovjerena izjava da će korisnik poticaja, dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 (tri) godine od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju plastenika,
 13. ovjerena izjava  podnositelja zahtjeva u kojoj izjavljuje da on ili netko od prijavljenih na kućnoj listi u posljednjih 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija
 14. ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika s pratećom opremom (547,80 KM) te da će obvezno prisustovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana
 15. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu)
 16. dokaz o stanju socijalne potrebe koji je izdala nadležna institucija
 17. potvrda o upisu RPG i RK
 18. dokaz o invaliditetu djeteta.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena preslika.
 
V.  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
 
Načelnik općine Prozor-Rama imenuje Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu plastenika, koju čine predstavnik organizacije „Muslim Aid“ i  2 (dva) predstavnika općine Prozor-Rama.
 
Zadaća Povjerenstva je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavljanje liste i prijedloga za odabir Načelniku.
 
Suglasnost na predloženu ljestvicu kandidata daje Načelnik općine Prozor-Rama, na prijedlog Povjerenstva.
Ljestvica odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči općine Prozor-Rama i službenoj web stranici općine Prozor-Rama.
 
Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obvezni su platiti sudjelovanje od 20 % na račun Muslim Aid i  prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
 
Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti u Odsjeku za razvoj, poduzetništvo, obrt, poljoprivredu i turizam općine Prozor-Rama, kao i elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom trebaju se predati u zatvorenoj omotnici na protokol općine Prozor-Rama ili poštom na službenu adresu: Općina Prozor-Rama, Ulica kralja Tomislava b.b., sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, „Ne otvaraj“, uz ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva.
 
 
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Priloženi dokumenti