Javni poziv za podizanje nasada šljiva

Javni poziv za podizanje nasada šljiva

JAVNI POZIV
za odabir korisnika po Programu za revitalizaciju i podizanje nasada voćnjaka šljive i drugih voćnih kultura na području općine Prozor-Rama
 
  1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-20-660/20, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji kroz podizanje nasada šljive i drugih voćnih kultura na području općine Prozor–Rama za jesenju sadnju 2020. godinu. Realizacija Programa će biti preko Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“.
  1. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci-obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama, koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.
  1. SREDSTVA I AKTIVNOSTI POTPORE ZA PODIZANJE NASADA
Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje, podizanje nasada šljive i drugih voćnih kultura dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete i to za podizanje nasada od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi svih kultura za jesenju sadnju 2020. godine je 20,0 ha.
Potpora odabranim korisnicima biti će kroz:
 
Osigurana financijska sredstva Općine Prozor-Rama za:
- nabavku sadnica šljive, od 0,1-0,2 ha (maksimalno 50 komada po 0,1 ha)
- iznimno može se odobriti potpora podizanju nasada drugih voćnih vrsta u visini vrijednosti sadnica šljive na 0,2 ha.
Osigurane agrotehničke i stručne mjere:
- analiza tla
- organizacija stručnih predavanja
- monitoring projekta
 Udruga „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
- zaprimanje zahtjeva-prijava od strane zainteresiranih poljoprivrednika,
- pružanje savjetodavnih usluga
- praćenje realizacije Projekta,
- pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti.
 
  1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI
Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati uvjete:
 
a) da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  - dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte), ili
a)  da je pojedinac-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl.,
b) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta, za obiteljsko zemljište  odgovarajuća izjava,
c) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (Uvjerenje o upisu ili lista korištenja iz RPG i RK)
 
  1. ROK PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Rok za podnošenje zahtjeva
 
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za podizanje nasada šljive i drugih voćnih kultura, jesenja sadnja 2020, je do 24.07. 2020. godine.
Način prijavljivanja
Zahtjev na propisanom obrascu (ZA-Projekt revitalizacije voćnjaka), sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se direktno u Udrugu „Eko plod“ ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Udruga „Eko plod“, Kralja Tomislava bb. sa naznakom:Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu podizanja nasada voća, jesen 2020.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Udruga „Eko plod“ zajedno sa predstavnikom nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju uvjeta, utvrditi površinu i drugo činjenično stanje, te izvršiti po potrebi analizu zemljišta.
Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Udruzi „Eko plod“, ul. Kralja Tomislava bb, svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati ili elektronskim putem na web stranici  Općine  www.prozor-rama.org  .Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/770-623 (Udruga) ili 771-921, 770-552 (Općina).
 
 
Broj: 01/1-20-660-2/20
Datum: 22.06.2020.godine
Načelnik
                        dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti