Javni poziv za odabir korisnika srestava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

Javni poziv za odabir korisnika srestava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

JAVNI POZIV
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA  ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2017. GODINU

1.      PREDMET JAVNOG POZIVA
Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-46/17, raspisuje se javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2017. godinu.

2.      KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

3.     SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;
a)      Animalna proizvodnja
1.      Potpora proizvodnji kravljeg mlijeka, 0,20 KM po litri
2.      Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi mliječnih krava i steonih junica, 35 KM po grlu.
 
b)      Biljnja proizvodnja
1.      Proizvodnja Ramskog bijelog luka-češnjaka, 150 KM po dulumu.
2.      Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada visokostablašica auhtotonih ili drugih sorti, 200 KM po dulumu.
3.      Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM po dulumu
 
c)      Subvencija kamate na kredite za razvoj poljoprivrede;
 
Sredstva za subvencioniranje kamate po poslovnom planu odobravat će se za investicijske kredite na način:
-  za fizičke osobe i obiteljska gospodarstva  maksimalna  osnovica: kredit do 20.000 KM
-  za mala i srednja poduzeća, zadruge maksimalna osnovica: kredit do 30.000 KM
-  kamatna stopa do 8% i  troškove  grace perioda
-  period trajanja kredita do 5 godina uz mogući grace period do 12 mjeseci
 
d)      Ostale potpore razvoja poljoprivrede;
-          Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
-          Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
-          Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
-          Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
-          Potpora posebnim projektima- pojedinačnim i udruženih poljoprivrednika
-          Suzbijanje zaraznih bolesti životinja i bolesti u voćarstvu
-          Potpora razvoju bobičastog voća
 
     Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog ; poljoprivrednih udruga i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.
 
4.      UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI
Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete. Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:
 
Opći uvjeti ;
 
a)Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, rješenje za rad za obrt, uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osob i obrte)
b)  Dokaz da je sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Prozor-Rama. ( dokazuje se kopijom registracije ili ovjerenom kopijom osobne iskaznice za obiteljska gospodarstva)
c) Da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama (utvrđuje se obilaskom terena i dostavljenim dokazima o korištenju zemljišta ili objekata)
d) Da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za animalnu proizvodnju i subvenciju kamate),
e) Klijent je obvezan dostaviti dokaz o korištenju zemljišta za biljnju i ratarsku proizvodnju :
- Zemljišno knjižni izvadak(u daljnjem tekstu: ZK)  ili posjedovni list na ime vlasnika zemljišta;
- Klijent koji nije vlasnik zemljišta i koristi tuđe zemljište kao dokaz o korištenju istog dostavlja: ZK ili posjedovni list sa pravno valjanim ugovorom (o kupoprodaji, zakupu, poklonu, koncesiji, korištenju) ili pravosnažno rješenje o nasljeđivanju. Za zemljište koje se koristi u sklopu obitelji (zajedničko domaćinstvo) dostavlja se izjava o davanju zemljišta na korištenje.
 
Klijent pored opći uvjeta obvezan je ispuniti i posebne uvjete;
 
a)      Animalna proizvodnja
 
1.Potpora proizvodnji kravljeg mlijeka:
 
Sredstva za potporu proizvodnji kravljeg mlijeka dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Proizvedeno mlijeko prerađivačima-otkupljivačima isporuče za četvrti kvartal 2016. godinu i za 2017. godinu.
a)      Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka.
b)      Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka 
c)      Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore  za proizvodnju sviježeg kravljeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj) 
d)      Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji kravljeg mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu.
e)Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu ( klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu)
 
Rok za podnošenje zahtjevaza ostvarivanje poticaja proizvodnji kravljeg mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija; raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva,obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja.
 
2.      Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi mliječnih krava i steonih junica;
 
Realizirat će se preko registriranih Veterinarskih stanica sa područja Općine Prozor-Rama. Kriteriji će biti definirani sporazumom sa Veterinarskim stanicama, korisnici će navedeni poticaj koristiti izravno preko  Veterinarskih stanica u pogledu umanjena računa završenih usluga za 35 KM, koji sufinancira Općina. Rok ostvarivanja kroz cijelu 2017. godinu.
 
b)      Biljnja proizvodnja
 
1.      Proizvodnja Ramskog bijelog luka-češnjaka;
 
- Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka.
- Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
 
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 20.06.2017. godine.
 
Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
2.      Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada visokostablašica auhtotonih ili drugih sorti;
 
- Podigne nasad (jesenska sadnja 2016, proljetna sadnja 2017)  na površini najmanje 1,0 dn, autohtonih ili drugih sorti voća.
- Zasadi minimalno 50 sadnica po dulumu
- Pridržava se agrotehničkih mjera za intezivnu i poluintezivnu proizvodnju.
 
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja, jesenska sadnja 2016 i proljetna sadnja 2017 do 20.06.2017. godine.
 
Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
3.      Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)
 
- Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju ( jesenska sjetva 2016 i proljetna sjetva 2017) i zasije na površini najmanje 2,0 dn,
- Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
 
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja do 20.06.2017. godine.
 
Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
 
c) Subvencija kamate na kredite za razvoj poljoprivrede
 
Proizvođači koji ostvaruju poljoprivrednu  proizvodnju ili se planira baviti proizvodnjom a planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz podizanje kreditnih sredstava za izgradnju, sanaciju i proširenje objekata ili neka druga ulaganja u poljoprivredi, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada ili druga ulaganja. Sva ulaganja potrebito je obrazložiti u prijavnom obrazacu-poslovno planu koji se dostavlja za sudjelovanje na javnom pozivu. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatratutvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, te ocijeniti da li se po podnešenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje nadležnoj općinskoj službi koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije odnosno poslovnogplana o čemu obavještava aplikanta o rezultatima. Odlukom o odobravanju poslovnog plana i subvencije kamate, aplikant stječe pravo subvencije kamate na način periodičnih uplata utvrđenog iznosa subvencije na svoj račun.
Dostaviti;
-Prijavu na prijavnom obrascu sa kratkim „Poslovnim planom“,
-          Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj poljoprivrede zaključen u 2017. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)
-          Zapisnik o izvršenom očevidu stvarnog stanja kod podnositelja zahtjeva od strane povjerenstva
 
 
Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvoru, troškovnik radova, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.
Sa aplikantom će se nakon odobravanja subvencije i kompletiranja dokumentacije iz ovog Javnog poziva, potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza. Rok ostvarivanja kroz cijelu 2017  godinu.
 
5.      PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Nadležna općinska služba po službenoj dužnosti pribavlja i prilaže u zahtjev (za animalnu proizvodnju i subvenciju kamate):
-          Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata,
 
Zahtjev sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom; Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni za 2017. godinu, ili direktno na protokol Općine.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti orginal ili ovjerena kopija.
Djelatnici nadležne Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, sektor poljoprivrede, će pregledat zahtjeve, utvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije. Potpune zahtjeve u propisanom roku obići na licu mjesta i sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada. Predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva nadležnoj općinskoj službi i sačiniti obračunsku listu , koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije o čemu se isti obavještava.
Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor - Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

Načelnik
                                                                       dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti