Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu

Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu
 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2018. godinu.
 1. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.
 1. SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;
 1. Animalna proizvodnja
 1. Potpora proizvodnji mlijeka, 0,10 KM/ litri,  najviše do 500,00 KM/mjesečno po prijavitelju,
 2. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi mliječnih krava, grla za tov, 35 KM/grlu,
 3. Potpora uzgoju muznih krava, 100,00 KM/ grlu.
 
 1. Biljnja proizvodnja
 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 150,00 KM/dulumu, minimalna proizvodnja pola duluma (500 m²),
 2. Voćarska proizvodnja-podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti, od 0,1-0,2 ha nasada -kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive,
 3. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM/dulum, najmanje za proizvodnju od 2 dn., najviše za proizvodnju 15 dn.
 
 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;
 
Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja: investicije u poljoprivredno gospodarstvo, objekte, voćnjake, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada.
       d. Ostale potpore razvoja poljoprivrede;
 • Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
 • Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
 • Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
 • Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
 • Potpora posebnim projektima udruženih poljoprivrednika
 • Suzbijanje zaraznih bolesti životinja i bolesti u voćarstvu
     Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog; poljoprivrednih udruga i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.
 
 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI
Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.
Uzobrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:
 
Opći uvjeti
 
a) da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  - dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
b)  da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
c) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte  odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
d) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu proizvodnji  mlijeka i subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj),
 
Posebni uvjeti
 
 1. Animalna proizvodnja
 
1.Potpora proizvodnji mlijeka
Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2017. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2018. godinu.
 1. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
 2. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
 3. Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
 4. Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore  za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
 5. Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
 6. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
 
Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.
 
 1. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi
Realizirat će se preko registriranih Veterinarskih stanica sa područja općine Prozor-Rama. Kriteriji će biti definirani sporazumom sa Veterinarskim stanicama, korisnici će navedeni poticaj koristiti izravno preko  Veterinarskih stanica u pogledu umanjena računa završenih usluga za 35,00 KM/grlo, koji sufinancira Općina. Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici grla koju su u sustavu otkupa mlijeka, vlasnici-uzgajivači grla za proizvodnju mesa za tržište (sustav krava tele). Rok za ostvarivanje subvencije je kroz cijelu 2018. godinu.
 
 1. Potpora proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava
Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 100,00 KM godišnje po grlu.
 1. Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa, a za drugu proizvodnju Izjava o držanju muznih krava, proizvodni i preradi mlijeka u domaćinstvu.
 
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 01.12.2018. godine.
 
 1. Biljna proizvodnja
 
 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka
- Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka,
- Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 22.06.2018. godine.
Nadležna Služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji će činiti sastavni dio zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
 1. Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada šljive auhtotonih ili drugih sorti;
Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2018. godine.
 
 1. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)
- Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju( jesenska sjetva 2017 i proljetna sjetva 2018) i zasije na površini najmanje 2,0 dn., maksimalna proizvodnja 15 dn.
- Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
 
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 22.06.2018. godine.
 
Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
 
 
 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj
Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja:  Investicije u poljoprivredno gospodarstvo-objekte, voćnjake, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ostala ulaganja u poljoprivredu.
Proizvođači koji obavljaju ili planiraju poljoprivrednu  proizvodnju,te planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz izgradnju, sanaciju i proširenje poljoprivrednog objekata, podizanje voćnjaka, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada ili druga ulaganja za poljoprivrednu proizvodnju, podnose zahtjev sa obrazloženjem kao i priložiti dokaze o ulaganju. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.
Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:
 • Prijavu na prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,
 • Dokaz o ulaganju iz 2018 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)
 
Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 01.12. 2018. godine.
 1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni za 2018.godinu.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva.
Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor - Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.
 
Načelnik
                        dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti