Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 17. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ( „Službene novine F BIH" broj 78/09), a u svezi točke V Programa utroška novčanih sredstava broj:01-1-02- 1660/16 od 29.07.2016. godine utvrđenih Proračunom/ Budžetom HNŽ/K za 2016. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K s pozicije „Rekultivacija zemljišta Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K objavljuje
 
JAVNI POZIV
Za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta
 
I.       Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva (prijava) za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih od zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

II.    Vrste podrški
1. agro-tehničke mjere:

-                      krčenje, čišćenje, ravnanje i niveliranje terena,
-                      formiranje terasa na nagetim terenima za poljoprivrednu proizvodnju,
-                      sprečavanje erozije, čišćenje kanala,

III.    Pravo sudjelovanja

Na javni poziv iz točke I mogu aplicirati pravne i fizičke osobe koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) na području HNŽ/K.
Prijave na ovaj Javni poziv ne odnose se na osobe koje su koristile sredstva uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta po Javnom pozivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K iz 2013. godine, kao ni osobe koje su s tom osobom upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata,kao članovi obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva.

IV.    Uvjeti koje podnositelj zahtjeva (prijave) treba ispunjavati

Podnositelj zahtjeva (prijave) po ovom javnom pozivu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
-      da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje se predlaže za uređenje i zaštitu ili da imaju ovjeren ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta.
-      površina koja se kandidira za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta je:
  • za fizičku osobu najmanje 0,2 ha poljoprivrednog zemljišta u jednoj cjelini na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona,
  • za pravnu osobu najmanje 1,0 ha poljoprivrednog zemljišta u jednoj cjelini na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.
V.     Potrebna dokumentacija 

Za pravne osobe:
a.    Uredno popunjen zahtjev (prijavu) na obrascu objavljenom na Web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba potpisana i ovjerena pečatom podnosioca zahtjeva (prijave),
b.    Rješenje o upisu u sudski registar,
c.    ID broj,
d.    Uvjerenje o izmirenju poreskih obveza, ne starije od 6 mjeseci,
e.    ZK izvadak (dokaz o vlasništvu za parcelu koja se kandidira),
f.     Prijepis posjedovnog lista za predmetnu parcelu,
g.    Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu,
h.    Idejni projekt uređenja i zaštite zemljišta sa osnovnim podacima i predračunom radova usklađen sa Strategijom poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNZ/K za razdoblje 2012-2017 godina („Narodne novine HNŽ/K", broj 1/2013),
Napomena: Korisnik čiji zahtjev za dodjelu sredstava bude od nadležnog povjerenstva procijenjen kao opravdan, dužan je u ostavljenom roku dostaviti Projekt mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta urađen od ovlaštene institucije kao i dokaz o izvršenoj pedološkoj analizi poljoprivrednog zemljišta.
i.     Potvrda (garancija) općinskog organa nadležnog za prostorno uređenje da kandidirano zemljište nije Prostornim planom određeno za građenje, uz izvod iz Prostornog plana općine za područje na kojem se nalazi kandidirano zemljište
( u skladu sa člankom 22. točka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države „Službene novine FBIH" broj 78/09)
j.     Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koju izdaju općine ,
k.    Ukoliko se kandidira parcela koja se koristi na temelju ugovora o zakupu zemljišta, treba dostaviti ovjeren ugovor o zakupu zemljišta (sa zemljišno knjižnim izvatkom, kopijom katastarskog plana i posjedovnim listom za predmetnu parcelu),
l.     Dokaz o uplati županijske/kantonalne administrativne takse na zahtjev po Tarifnom broju 1. od 3,00 KM .

Za fizičke osobe
a.    Uredno popunjen zahtjev (prijavu) na obrascu objavljenom na Web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba potpisana od podnosioca zahtjeva (prijave),
b.   Osobna karta i CIPS-ova prijava,
c.   ZK izvadak (dokaz o vlasništvu za parcelu koja se kandidira), a u slučaju suvlasništava nad kandidiranom parcelom, prilažu se ovjerene izjave svih suvlasnika da su suglasni sa poduzimanjem mjera uređenja i zaštite zemljišta u skladu sa Projektom,
d.   Prijepis posjedovnog lista za predmetnu parcelu,
e.   Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu,
f.     Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koju
izdaju općine,
g.   Idejni projekt uređenja i zaštite zemljišta sa osnovnim podacima i predračunom radova usklađen sa Strategijom poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNZ/K za razdoblje 2012-2017 godina („Narodne novine HNŽ/K", broj 1/2013),
Napomena: Korisnik čija zahtjev (prijava) za dodjelu sredstava bude od nadležnog povjerenstva procijenjen kao pravdan, dužan je u ostavljenom roku dostaviti projekt mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta urađen od ovlaštene institucije kao i dokaz io završenoj pedološkoj analizi poljoprivrednog zemljišta.
h.   Potvrda (garancija) općinskog tijela nadležnog za prostorno uređenje da kandidirano zemljište nije Prostornim planom određeno za građenje, uz izvod iz Prostornog plana općine za područje na kojem se nalazi kandidirano zemljište
( u skladu sa člankom 22. točka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države „Službene novine FBIH" broj 78/09)
i.     Ukoliko se kandidira parcela koja se koristi po osnovu ugovora o zakupu zemljišta, treba dostaviti ovjeren ugovor o zakupu zemljišta (sa zemljišno knjižnim izvatkom, kopijom katastarskog plana i posjedovnim listom za predmetnu parcelu),
j.     Dokaz o uplati županijske/kantonalne administrativne takse na zahtjev po Tarifnom broju 1. od 3,00 KM.

VI.      Prvenstvo pri odabiru Projekta
Kod odabira projekata, prvenstvo će imati projekti pravnih i fizičkih osoba koji imaju prebivalište/sjedište na području sa kojeg je prikupljena naknada od promjene namjene zemljišta.
Pravne i fizičke osobe imaju pravo po ovom Javnom pozivu kandidirati najviše jedan projekt.

VII.    Visina sredstava
Korisnik može ostvariti sredstva u maksimalnom iznosu do 50% od predračunske vrijednosti investicije, s tim što za pravne osobe maksimalni iznos odobrenih sredstava po projektu je do 20.000,00 KM, a za fizičku osobu do 5.000,00 KM.
Napomena: u slučaju jednako vrjednovanih projekata planirana sredstva će se proporcionalno smanjivati.

VIII.    Vrjednovanje zahtjeva (prijava)
Vrjednovanje dostavljenih zahtjeva (prijava) vršit će stručno povjerenstvo koju je imenovao Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, a u skladu sa utvrđenim kriterijima koji će biti objavljeni na Web stranici Ministarstva.

IX.         Rok završetka projekta
Korisnik novčanih sredstava dužan je završiti poslove po projektu i o tome izvijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Napomena:
Ministarstvo ne snosi nikakve troškove u postupku prikupljanja i podnošenja zahtjeva (prijava) po ovom Javnom pozivu, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti zahtjev (prijavu), odgoditi realizaciju podrške i pri tome ne snosi bilo kakvu obvezu prema podnosiocima zahtjeva (prijava), ali je dužno obrazložiti razloge takve odluke.
Sva navedena dokumenta, ne starija od 6 mjeseci dostavljaju se u originalu ili ovjerenim fotokopijama.
Ministarstvo nema obvezu povrata dostavljene dokumentacije.
 
Nepotpune, te zahtjeve (prijave) pristigle nakon navedenog roka Ministarstvo neće se razmatrati.
Javni poziv objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH", „Dnevnom avazu" i „Večernjem listu", kao i na web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva (prijava) je 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH".

Zahtjevi (prijave) na Javni poziv, sa navedenom dokumentacijom, dostavljaju se u zapečaćenim kovertama osobno ili putem pošte na adresu:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/ kanton
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K
Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu
Ul. Hrvatske mladeži b.b. Mostar,
sa naznakom „Zahtjev (prijava) na Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta - ne otvarati " .

 
Informacije vezane za Javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 11,00 sati na tel:+ 387 (0) 36 445-929; 36 445-927.

Priloženi dokumenti