Javni natječaj

Javni natječaj

Broj:01/1-19-2465/20
Dana: 18.09.2020. godine
 
Na temelju članka  29.,30.i 46. Odluke o privremenom korištenju  javnih površina i visini naknade  ( „Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ broj:3/11, 4/11 i 1/18) i  članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik  općine Prozor-Rama“, broj.3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama , raspisuje slijedeći:
 
 

J A V N I     N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda za postavljanje reklama u reklamne okvirove
na stupove javne rasvjete  u gradu Prozoru
 
 
  1. PREDMET NATJEČAJA
 
1.1. PRVA GRUPA  
Postavljanje reklama na 50 lokacijA u 50 reklamnih okvirova  po  stupovima  javne rasvjete površine reklamnog okvira 100 x 80 cm, reklama površine 89 x 70 cm, na području grada Prozora u ulici Kralja Tomislava  kako slijedi:
 
 
 
Red
br.
 
NAZIV I OPIS LOKACIJE
 Broj stupova Rasvjeta
   
Dimenzije
reklame
Zona
1. K. Tomislava,  od skretanja za naselje Borovnica do zgrade HE Rama  
7
 
 
+
 
89 x 70 cm
 
I
2. K. Tomislava, od zgrade HE Rama do zgrade općine Prozor-Rama  
10
 
 
+
 
89 x 70 cm
 
I
3. K. Tomislava, od zgrade općine Prozor-Rama do kružnog toka  
14
 
+
 
89 x 70 cm
 
I
4. K. Tomislava, od kružnog toka do motela “Rama” 9 + 89  x 70 cm I
5. K. Tomislava, od motela “Rama” do Srednje škole u Prozoru  
12
 
+
 
89 x 70 cm
 
I
 
 
 
1.2. DRUGA GRUPA 
Postavljanje reklama na 8 lokacija u 8 reklamnih okvirova po stupovima javne rasvjete površine reklamnog okvira 100 x 80 cm, reklama dimenzija  89  x 70 cm, na području grada Prozora u ulici Dive Grabovčeve i Splitskoj ulici kako slijedi:
 
 
Red
br.
NAZIV I OPIS LOKACIJE
 
 
Broj stupova Rasvjeta
   
Dimenzije
    reklame
Zona
1.  
D. Grabovčeve, od kružnog toka   do nogometnog stadiona
 
 
8
 
+
 
89  x 70
 
I
2.  
Splitska ulica
 
9
 
+
 
89  x 70
 
I
 
1.3. Svjetleći  reklamni okvirovi dimenzija 100x80 cm postavljeni su okomito na cestu, a   postavljaju se na visinu 4,50 m od kote nogostupa

1.4. Političkim subjektima (strankama, koalicijama, nezavisnim kandidatima)  odobriti će  se lokacije za postavljanje reklama na reklamni okvir (obostrano) s vremenom (rokom) trajanja isticanja reklame od   mjesec dana.

1.5. Općina Prozor-Rama će postaviti reklamne okvire dimenzija 100 x 80 cm, na stupove javne rasvjete u ulici K. Tomislava, D. Grabovčeve i Splitske ulice, po prethodno određenim mjestima od strane Povjerenstava za utvrđivanje urbanističko tehničkih uvjeta, dok reklame nabavlja ponuditelj po dimenzijama 89  x 70 cm.

1.6. Usluge – poslove na postavljanju i uklanjanju reklama sa reklamnih okvirova vršit će  Javno poduzeće „Vodograd“ d.d. Prozor-Rama.

1.7.Naknada (zakupnina) za postavljenu reklamu po jednom reklamnom okviru (obostrano) za 1. mjesec od 50,00 KM je početna cijena prilikom oglašavanja za privremeno korištenje javne površine.

1.8. Ponuda se može dati za pojedinu grupu ili za obje grupe, za jednu ili više lokacija po grupama iz predmetnog natječaja (točka 1.1. i 1.2.).

1.9. Naknada (zakupnina) za korištenje javne površine plaća se u roku od 3. (tri) dana po potpisu  ugovora.

1.10. Javni natječaj se može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
2. PONUDA  MORA  SADRŽAVATI


2.1.1. Ime, prezime, adresu i kontakt telefon ponuditelja odnosno naziv političkog subjekta s adresom i naznakom odgovorne osobe,
2.1.2. Naznaku lokacije  za koju se podnosi ponuda,
2.1.3. Iznos  zakupnine  koja se nudi po reklamnom okviru,
2.1.4. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete javnog natječaja.
 
 2.2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine po  jednom reklamnom okviru.
 
3. Ponude se upućuju na adresu: općina Prozor-Rama – Povjerenstvo za dodjelu lokacija o privremenom korištenju javnih površina, postavljanje reklama u reklamni okvir na stupovima javne rasvjete na području grada Prozora, K. Tomislava b.b., sa naznakom „NATJEČAJ O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA, POSTAVLJANJE REKLAMA U REKLAMNE OKVIROVE NA STUPOVIMA JAVNE RASVJETE“ – Ne otvarati,  a predaju se u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na navedenu  adresu.
 
Natječaj ostaje otvoren do 05.10.2020. godine  do 12,00 sati. Natječaj će biti objavljen na web stranici općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org, oglasnoj ploči općine Prozor-Rama, te radio postaji Rama. Otvaranje pisanih ponuda izvršiti će se 05.10. 2020.godine u 13,00 sati u prostorijama općine Prozor-Rama, ured broj 6. I Kat. Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

4. Sve navedene isprave koje se traže u natječaju moraju se priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 
5.Ako najpovoljniji natjecatelji ponude istu cijenu, u roku od  tri (3) dana  dostavljaju  pismenim putem novu ponuđenu cijenu za lokaciju natjecanja.
 Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o korištenju javnih površina, za najpovoljniju ponudu može se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda, odnosno može se poništiti natječaj i raspisati novi natječaj.
 
6. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici općine Prozor-Rama,
www.prozor-rama.org, a svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
7. Sukladno Odluci o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade, odobrenje za korištenje prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdano ako objektivne potrebe nalažu drugačiji način korištenja javne površine na koju se odnosi odobrenje za korištenje.
 
8. Općinski Načelnik zadržava pravo da poništi natječaj u cijelosti, bez obveze objašnjenja razloga za poništavanje.

9. Obavjesti u svezi s natječajem,  mogu se dobiti  u uredu broj 6. i na  telefon 036/771-920.
 
                                                                                                      NAČELNIK
                                                                                                 dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti