Ponovljeni Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Ponovljeni Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Prozor-Rama o prodaji putničkog motornog vozila broj: 01-06-1069/17 od 30.05.2017. godine Općinski načelnik,   o  b  j  a  v  l  j  u  j  e
 
 
P O N O V N I    J A V N I    O G L A S
O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA
 
I
Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo općine Prozor-Rama i to:
VW PASSAT 2.0,
-          registarska oznaka: 188-T-760
-          godina proizvodnje: 2009.
-          vrsta motora: benzin
-          broj motora: BVX011177
-          broj šasije: WVW 2223CZ9PO67799
-          snaga motora u KW: 110
-          boja: crna metalik
-          prva registracija: 23.03.2009. godine sa
   
Početnom cijenom od 7.000,00 KM.
 
 
II
Prodaja službenog motornog vozila iz točke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.
 
 
III
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje dostave zatvorenu ponudu sa cijenom.
 
 
IV
Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju službenog vozila zaprimljene poštom ili osobno na protokolu Općine Prozor-Rama primaju se do 08.11.2017. godine do 09:45 sati na adresu: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama.
 
Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.
Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 08.11.2017. godine u 10:00 sati u zgradi Općine Prozor-Rama, Kralja Tomislava bb.
 
Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.
 
 
V
Pismena ponuda sadrži slijedeće:
-          podaci za fizičku osobu: (ime i prezime, ime jednog roditelja, broj osobne karte ili putovnice, adresa i broj tel.),
-          podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj OI ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel.,
-          iznos ponude izražene u KM,
-          ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.
 
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke 1. ovog oglasa.
 
 
VI
Službeno vozilo iz točke I. ovog oglasa može se pogledati u periodu od 03.11. do 07.11.2017. godine u vremenu od10:00 do 13:00 sati, na parkingu Općine Prozor-Rama, ulica Kralja Tomislava bb, kontakt osoba: Gabrijel Malekinušić broj tel. 063/352-796.
 
 
VII
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije.
Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.
Ako se pojave dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijamnog štambilja službe protokola.
Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.
 
VIII
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije.
 
Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na broj računa: 3382102200070547, u svrhu kupovina vozila, kod UniCredit banka, a što se dokazuje bankarskim izvodom. Povjerenstvo može odobriti i duži rok plaćanja po posebno obrazloženom zahtjevu kupca.
 
Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatirati.
 
Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.
 
Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.
 
Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenjem ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila.
 
 
IX
Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Prozor-Rama.
 
 
 
                                                                                                                      N A Č E L N I K
 dr. Jozo Ivančević