Odluka o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama

Odluka o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama
"Odobrava se potpora osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama"

Članak 1.

Predmet i model potpore:

Odobrava se potpora osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama po slijedećem modelu:

Subvencioniranje kamate na kredite za svrhu osnivanja i razvoja malih stočarskih farmi. Prihvatljivi su krediti koji se u navedene svrhe odobravaju uz potporu IFAD-a ili krediti drugih institucija sa subvencijom identičnoj kamati po kreditima uz potporu IFAD-a.
 
Članak 2.

Visina potpore:
Najviše u visini kamate na kredite za osnivanje i razvoj malih stočarskih farmi za kredite do 20.000,00 KM za fizičke osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a do 30.000,00 KM za poduzeća i zadruge, uz slijedeće elemente kredita:
- subvencionirani period otplate najviše 5 godina, uz grace period do 12 mjeseci,
- subvencionirana kamata najviše do visine kamate po kreditima koji se odobravaju uz potporu IFAD-a, odnosno do visine kamatne stope od 8%.

Uvjeti korištenja poticajnih sredstava iz članka 1. ove Odluke detaljnije će se urediti u Javnom pozivu.
 
Članak 3.

Za pripremu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva sa kriterijima raspodjele novčane potpore za osnivanje i razvoj malih stočarskih farmi i za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.
 
Članak 4.

Sa odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o korištenju sredstava potpore za osnivanje i razvoj malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama.
 
Članak 5.

Sredstva za namjenu poticanja iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Prozor - Rama za 2015. godinu sa pozicije realizacija Strategije razvoja poljoprivrede.
 
Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Dr. Jozo Ivančević