Javni poziv

Javni poziv

Na temelju članka 41. Statuta Općine Prozor-Rama -Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 3/01), članaka 51.-56. Zakona o gradnji HNŽ/K (“Narodne novine HNŽ/K”, broj: 4/13) i članka 2. Pravilnika o načinu formiranja, rada i obračuna naknada za rad Povjerenstva za tehnički pregled građevina broj:01/1-02-49. /23 od 11.01.2023. godine, Općinski načelnik objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijave za imenovanje Povjerenstava za tehnički pregled građevina Općine Prozor-Rama
 
ja
 
Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina Općine Prozor-Rama za 2023./2024. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), za sljedeće stručne oblasti: - arhitektonska, - građevinska, - elektrotehnička, -strojarska, - vodovodne, - kanalizacijske, - grijanja,- prometne,- geodezijske, -zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od eksplozije.
 
II.
 
Za rad u Povjerenstvu, mogu se prijaviti samo osobe koje su diplomirani inženjeri navedenih struka, odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja, sa pet (5) godina radnog iskustva na poslovima iz stručne oblasti i položenim stručnim ispitom.
 
III.
 
Uz potpisanu, pismenu prijavu, koja treba da sadrži sljedeće podatke: adresu prebivališta/boravišta, broj telefona, e-mail adresu, naziv banke i broj transakcijskog računa, kandidati moraju priložiti:
 
1. ovjerenu kopiju diplome,
2. ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
3. dokaz o radnom iskustvu iz točke II. Javnog poziva (originalna ili ovjerena potvrda izdata od poslodavca)
4. kopija osobne karte
 
IV.
 
Način i postupak rada Povjerenstva reguliran je Zakonom o gradnji HNŽ/K (“Narodne novine HNŽ/K”, broj: 4/13) i Pravilnikom o načinu formiranja, rada i obračuna naknada za rad Povjerenstva za tehnički pregled građevina broj:01/1. -02-49/23 od 11.01.2023. godine.
 
V.
 
U slučaju postupanja suprotno odredbama propisa navedenih u točki IV. Javnog poziva, kao iu slučajevima odbijanja dvaju postupanja za rad po Rješenju o imenovanju Povjerenstva, navedena osoba gubi pravo da izvrši tehnički pregled građevina na području Općine Prozor-Rama.
 
Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je predati u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu neposredno na protokol Općine Prozor-Rama ili putem pošte.
 
Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave dostaviti, sa naznakom “Javni poziv za podnošenje prijave za imenovanje Povjerenstava za tehnički pregled građevina Općine Prozor-Rama”, na adresu: OPĆINA PROZOR-RAMA – Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina, ul. Kralja Tomislava bb 88440 Prozor-Rama.
 
 Tekst Javnog poziva bit će objavljen na Web stranici općine Prozor-Rama.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević