JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje
 

Javni poziv
za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2024.
godinu.

 
Općina Prozor-Rama poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Prozor-Rama za period 2022.-2027. godina, iz sljedećih prioritetnih oblasti:
 
LOT 1. PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, OBRAZOVANJA, SOCIJALNE POLITIKE, ZAŠTITE OKOLIŠA I SL.
 
1. MLADI
1.1. Promocija volonterizma i aktivizma mladih;
1.2. Unaprjeđenje znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
1.3. Promocija zdravih stilova života (organizacija i provedba rekreativnih sadržaja za mlade);
 
2. KULTURA I SPORT
2.1. Razvoj kulturnih sadržaja kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;
2.2. Afirmacija sporta i unapređuje kvaliteta i dostupnost sportsko-rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;
2.3. Istraživanje kulturno-povijesnog naslijeđa
 
3. SOCIJALNA POLITIKA
3.1. Promocija ljudskih prava i ravnopravnost spolova;
3.3. Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta;
 
4. ZAŠTITA OKOLIŠA
4.1. Uklanjanje divljih deponija
4.2. Jačanje ekološke svijesti građana
 
Iznos sredstava:
 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 2.000,00 KM
 2. Najviša vrijednost projekta: 10.000,00 KM.
Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 1: 20.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
Općina Prozor-Rama  zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od tri (3) do šest (6) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu 15.5.2024. – 15.11.2024. godine.
 
LOT 2. PROJEKTI IZ OBLASTI RAZVOJA DEMOKRACIJE
 
Oblasti: Aktivnosti vezane za razvoj demokratskih spoznaja kod mladih uključivo nadgledanje priprema za Lokalne izbore u Prozoru – Rami, demokratičnost provedbe izbora, prebrojavanja glasova i objave rezultata,
 
Iznos sredstava
 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 • Minimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
 • Maksimalna vrijednost projekta: 20.000,00 KM
Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 2: 30.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
Općina Prozor-Rama  zadržava pravo da ne dodijel isva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od tri (3) do šest (6) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu 15.5.2024. – 15.11.2024. godine.
 
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
Sudjelovanje u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija) iz Bosne i Hercegovine, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
 POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Prijava treba sadržavati:
 • Projektni prijedlog
 • Pregled proračuna
 • Plan aktivnosti i promocije
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Završni račun za 2023. godinu
 • Izjave i ostali dokumenti koji se nalaze u prilogu javnog poziva
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine: www.prozor-rama.org.
 
PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obvezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu osobno na prijemni šalter Općine  Prozor – Rama  tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), ili preporučenom poštom na adresu:
 
Općina Prozor-Rama
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina
 
Rok za predaju aplikacija je 29.3.2024. do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
 
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv " Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2024. godinu", puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u općinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
 
Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici općine www.prozor-rama.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Prozor - Rama, u roku od 15 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.
 
Projekti moraju biti implementirani isključivo na području Općine Prozor-Rama i za stanovnike Općine Prozor-Rama. U iznimnim slučajevima dozvoljeno je da se pojedine aktivnosti provedu na teritoriji druge JLS ukoliko za to postoje objektivni razlozi koji su navedeni u projektnom prijedlogu.