Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama

Broj: 01/1-11-739/22
Prozor, 15.03.2022. godine
 

Na temelju članka 9. Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u Općini Prozor-Rama (broj: 01-04-1265/21 od 25.05.2021. godine) i članka 4. i 7. Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih-pročišćeni tekst (broj: 01/1-27-699/22 od 11.03.2022. godine) Načelnik općine Prozor-Rama raspisuje
 
JAVNI POZIV
za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
u općini Prozor-Rama
 
 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva i utvrđivanje liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u vidu refundacije dijela uloženih sredstava u iznosu od najviše 10.000,00 KM po korisniku.
 1. UVJETI ZA SUBVENCIONIRANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
 
Subvencioniranje se ostvaruje uz sljedeće uvjete:
1. Prihvatljivi korisnici subvencioniranja su bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina, odnosno jedan od supružnika ne može biti stariji od 40 godina,
2. Podnositelj zahtjeva ili drugi supružnik nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan/kuću osim stana/kuće koja je predmet Javnog poziva
3. Podnositelj zahtjeva:
 - je u razdoblju od godinu dana do dana objave Javnog poziva kupio stan/kuću, ili
 - ima važeću građevinsku dozvolu i kuća je u fazi izgradnje, ili
 - ima u vlasništvu kuću koju je potrebno dovršiti
4. Podnositelj zahtjeva ima prebivalište i stvarno živi na području općine Prozor-Rama tijekom posljednje 3 godine do trenutka podnošenja prijave
5. Podnositelj zahtjeva izjavljuje da stambenu nekretninu koja je predmet potpore neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje 5 godina.
 1. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV PO JAVNOM POZIVU
 
Podnositelj zahtjeva je dužan uz popunjen i potpisan Obrazac prijave dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 90 dana:
 1. Izvod iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva
 2. Vjenčani list
 3. Uvjerenje o kretanju-Obrazac PB4-A (MUP)
 4. Potpisanu i od strane nadležne općinske službe ovjerenu Kućnu listu
 5. Uvjerenje nadležnog suda i Uvjerenje iz katastra da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog zajedničkog kućanstva nisu vlasnici stana/kuće osim stana/kuće koja je predmet ovog poziva
 6. Potpisanu Izjavu podnositelja zahtjeva i njegovog supružnika ovjerenu od strane nadležne općinske službe u kojoj određuju zajedničkog podnositelja zahtjeva-Obrazac 1
 7. Potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva ovjerenu od strane nadležne općinske službe da on i njegov supružnik nemaju i nisu imali u vlasništvu nekretninu, osim nekretnine koja je predmet ovog Javnog poziva-Obrazac 2
 8. Potpisanu i od strane nadležne općinske službe ovjerenu Izjavu da prodavač stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti s njegovim supružnikom u prvom ili drugom naslijednom redu (u slučaju kupnje stana/kuće)-Obrazac 3
 9. Kod javnog bilježnika obrađen ugovor o kupoprodaji stana/kuće ili darivanju/nasljeđivanju kuće, građevinska dozvola, odnosno dokaz o vlasništvu stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva
 10. Potpisanu i od strane od strane nadležne općinske službe ovjerenu izjava da se stambena nekretnina koja je predmet potpore neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje 5 godina-Obrazac 4
Podnositelj zahtjeva uz gore navedenu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta Javnog poziva prilaže potpisan i od strane nadležne općinske službe ovjeren Obrazac Izjave o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja Javnog poziva-Obrazac 5.
Obrazac Zahtjeva po Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih zajedno s ostalim potrebnim obrascima je objavljen na službenoj web stranici Općine, a može se preuzeti i u zgradi Općine Prozor-Rama (šalter sala), Ulica kralja Tomislava bb, Prozor.
Popunjen Zahtjev s potrebnom dokumentacijom može se predati osobno na protokol Općine Prozor-Rama ili putem pošte na adresu:
Općina Prozor-Rama
-Povjerenstvo za provođenje javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih-
Ulica kralja Tomislava bb
88440 Prozor
u koverti s naznakom „Prijava na javni poziv-NE OTVARATI“
 
Javni poziv ostaje otvoren zaključno s 20.04.2022. godine
NAPOMENA: Podnositelja zahtjeva zajednički određuju oba supružnika i po pravilu je to supružnik koji je vlasnik nekretnine, a kriterij starosne dobi se utvrđuje za onog supružnika koji ostvaruje povoljnije uvjete.
Podnositelj zahtjeva koji je u ranijim godinama dostavio potrebnu dokumentaciju popunjava i potpisuje Obrazac prijave (Zahtjev po javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih za podnositelje zahtjeva koji su zahtjev podnijeli u ranijim godinama) i ranije dostavljenu dokumentaciju ne dostavlja ponovno, osim u slučaju izmijenjenog činjeničnog stanja.
 
Planirani iznos sredstava po ovom Javnom pozivu je 200.000,00 KM.
Prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva u skladu s odredbama Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama (broj 01-04-1265/21 od 25.05.2021. godine) i Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih-pročišćeni tekst (broj: 01/1-27-699/22 od 11.03.2022. godine).
 
Pravo na subvenciju ostvaruju kandidati s većim brojem bodova, a sve do iznosa predviđenog po Javnom pozivu.
 
Lista s popisom kandidata se objavljuje na službenoj web stranici Općine (www.prozor-rama.org) i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.
Na Listu kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih Podnositelj zahtjeva ima pravo na prigovor Načelniku u roku od 7 dana od dana objave Liste. Načelnik razmatra prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po prigovoru.
 
Konačnu listu kandidata utvrđuje Načelnik i objavljuje na službenoj web stranici Općine i oglasnoj ploči Općine, nakon čega će kandidati koji su ostvarili pravo na subvenciju biti obaviješteni o potpisivanju ugovora.
 
Općina Prozor-Rama ne snosi nikakve troškove sudionicima u Javnom pozivu, a prispjeli dokumenti se neće vraćati.
Dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti isključivo pozivom na broj telefona: 036/771-910 ili upitom na mail [email protected]
                                                                                                                      NAČELNIK
                                                                                                                 dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti