Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u općini Prozor-Rama

Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u općini Prozor-Rama
""Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci.""

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ured Načelnika

Broj: 01/1-36- 413/16
Datum: 12. 02. 2016. god.

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, objavljuje

JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2016. godini

 
Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci.

Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima uprave općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata izvršiti će se sukladno proračunski sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavlja volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.

Prijavni obrazac može se preuzeti na šalter sali općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici . Uz popunjeni obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdane od strane Zavoda za zapošljavenje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
BiH

Sa naznakom: "Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2016.godinu."
Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama. Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2015.god. smatrat će se prijavljenima.

Prijavni obrazac se nalazi u prilogu!
 

Priloženi dokumenti