Javni poziv za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi

Javni poziv za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi
"Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za subvencioniranje kamata, na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području Općine Prozor -Rama za 2015 godinu."

Temeljem članka 41. Statuta općine Prozor - Rama - prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor - Rama" br. 03/01), Programa utroška proračunskih sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za razvoj poljoprivrede broj: 01/1-26-143/15 i Odluke o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama broj: 01/1-26-145/15, sve sukladno Strategiji razvoja općine Prozor -Rama za period 2011.-2020., Načelnik Općine Prozor - Rama objavljuje;
 

JAVNI POZIV 

Za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području Općine Prozor -Rama za 2015 god.
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za subvencioniranje kamata, na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području Općine Prozor -Rama za 2015 godinu. 
 
2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti sve fizičke i pravne osobe ( obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mala i srednja poduzeća, zadruge i obrti) sa sjedištem u Općini Prozor-Rama koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju ili se planiraju baviti stočarskom proizvodnjom.
 
3. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI


Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu zainteresirani trebaju dostaviti:

A -Fizičke osobe:

- Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,
- Presliku osobne iskaznice,
- Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2015. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)

B - Pravne osobe:

- Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom, - Sudsko rješenje o registraciji/Aktualni izvod iz sudskog registra, - Uvjerenje o poreskoj registraciji - ID broj, - Presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,
- Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2015. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)
Za izgradnju, sanaciju i proširenje stočarskih objekata, nabavku strojeva, povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvoru, troškovnik radova, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva).
Nadležna općinska Služba po službenoj dužnosti pribavlja i prilaže uz Prijavu (za fizičke i pravne osobe):
- Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata,
- Zapisnik o izvršenom očevidu stvarnog stanja kod podnositelja zahtjeva

4. SREDSTVA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA KREDITE

Sredstva za subvencioniranje kamate po poslovnom planu odobravat će se za investicijske kredite na način:
- za fizičke osobe i obiteljska gospodarstva maksimalna osnovica: kredit do 20.000 KM
- za mala i srednja poduzeća, zadruge maksimalna osnovica: kredit do 30.000 KM
- kamatna stopa do 8% i troškove grace perioda
- period trajanja kredita do 5 godina uz mogući grace period do 12 mjeseci
Isplata subvencije kamate odobravat će se temeljem Ugovora o investicijskom kreditu zaključenog između korisnika i komercijalne banke ili mikrokreditne fondacije o čijem izboru odlučuje isključivo podnositelj zahtjeva.
Visina subvencije utvrđuje se, po modelu visine kredita od 10.000,00 KM po uvjetima kredita uz potporu IFAD-a, kako slijedi:
- Prva godina (grace period) - 800,00 KM ukoliko je kredit sa grace periodom,
- Druga, treća, četvrta i peta godina: po 430,00 KM.
U slučaju eventualno drugačije ugovorenih kredita i izmjene uvjeta kredita uz potporu IFAD-a Služba će zajedno sa korisnikom preračunati iznos subvencije kamate. U periodu subvencioniranja kamate korisnik se obvezuje u cijelosti izrealizirati prihvaćeni poslovni plan i ispoštovati preuzete obveze iz Ugovora.

5. ROKOVI PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE:

Povjerenstvo će pregledati svaki zahtjev, utvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, te ocijeniti da li se po podnešenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj malih stočarskih farmi, te predložiti prihvaćanje ili odbacivanje zahtjeva u cijelosti.

Sa aplikantom će se nakon odobravanja subvencije i kompletiranja dokumentacije iz točke 3. ovog Javnog poziva, potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza.

Potrebiti prijavni obrazac-poslovni plan za sudjelovanje na javnom pozivu mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije (ured br.5), općine Prozor - Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine (www.prozor-rama.org ).

Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Prozor - Rama, Kralja Tomislava bb sa naznakom NE OTVARAJ, Prijava na javni poziv za odabira korisnika subvencioniranja kamate za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama za 2015 godinu

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će zaprimljene zahtjeve razmatrati mjesečno i donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje nadležnoj Općinskoj službi koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije o čemu obavještava aplikanta o rezultatima. Odlukom o odobravanju subvencije kamate, aplikant stječe pravo subvencije kamate na način periodičnih uplata utvrđenog iznosa subvencije na svoj račun.

Rok za dostavu je od dana objave do 31.12.2015.godine.

U slučaju ranijeg utroška sredstava planiranih za namjene subvencioniranja kamate objaviti će se obavijest o prestanku važenja ovaoga Javnog poziva.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 771/912 ili u vremenu od 11 -14 sati kao i na web stranici Općine (www.prozor-rama.org).


Prijavni obrazac možete preuzeti iz priloženih dokumenata.
 

NAČELNIK
Dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti