JAVNI POZIV za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća

JAVNI POZIV za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća

 
JAVNI POZIV
 
za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća na području
općine Prozor-Rama, za proljetnu sadnju 2015. godine.
 
 Općina Prozor-Rama, zajedno sa Ekološkom udrugom poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „EKO PLOD“,  u suradnji sa REDAH –om  (regionalna razvojna agencija za Hercegovinu) i Uredom za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uvjeta na selu (RLDP)„ objavljuju Javni poziva za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća na području općine Prozor-Rama, za proljetnu sadnju 2015. godine.  
 
Na području općine Prozor-Rama planira se podizanje novih nasada jagodičastog voća tržišno orijentiranog sortimenta (malina, kupina, borovnica, ribizla, šumska jagoda).  IFAD i Općina će financijski podržati podizanje od 0,1 – 0,2 ha voćnjaka po vlastitom izboru korisnika/ce. Podrška odabranim korisnicima/cama projekta od strane IFAD-a i općine će biti kako slijedi:
 
·         IFAD i općina financiraju nabavku do 30% vrijednosti za sadnice jagodičastog voća i sustav za navodnjavanje potrebnih za 0,1- 0,2  ha površine voćnjaka po korisniku/ci. Korisnik/ca se obvezuje sam/sama sufinancirati preostalih 70% vrijednosti sadnica. Ovih 70% sadnica su ponuđene korisnicima/cama u vidu robne pozajmice pod uvjetom povrata na period od 3 godine uz jednu godinu grejs perioda, osim za sortu maline POLKA i šumsku jagodu za koje nema grejs perioda i rok otplate je 3 godine.
·         Iznos zaduženja robne pozajmice biti će izračunat na temelju cijena (tj. trenutnih cijena na tržištu) dobijenih od dobavljača sadnog materijala . Povrat zaduženja je moguć ili u novcu ili u plodovima. Vrijednost povrata u plodovima biti će sačinjen na temelju tržišnih cijena jagodičastog voća u vrijeme kada je otkup napravljen.
·         Sukladno usvojenom financijskom modelu obveza svakog odabranog korisnika biti će priprema terena za sadnju, nabavka i postavljanje stubova i žice, postavljanje sistema za natapanje, nabavka zaštitnih sredstava i gnjojiva (na temelju pruženih savjeta od strane savjetodavaca), nabavka stajnjaka, održavanje voćnjaka (uništavanje korova, zaštita od bolesti i štetočina i sl.), i plaćanje savjetodavnih usluga Udruženju u izosu od 100,00 KM.
·         Općina Prozor-Rama će dodatno snositi troškove kemijske analize tla i preostalih 70 % vrijednosti sustava za navodnjavanje.
 
Pravo učešća imaju sve fizičke osobe  sa područja Općine Prozor-Rama, koje ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji su spremni vlastitim učešćem sudjelovati (kako je opisano gore) u podizanju od 0,1 - 0,2  ha nasada jagodičastog voća po korisniku/ci.
 
Poziv ostaje otvoren do 20.04.2015. godine.
 
Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen.
 
Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u zgradi  Općine  i u prostorijama  Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača  „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice).
 
 
 
 
  1. Opći i dodatni kriteriji za izbor korisnika/ca projekta Poboljšanje životnih uvjeta na selu
 
  Opći kriteriji Potrebni dokumenti
1. Podnositelj/podnositeljica prijave je fizička osoba koja  mora imati prebivalište na području općine. Potvrda o prebivalištu izdana od CIPS-a (original ili ovjerena fotokopija)
2. Podnositelj/podnositeljica prijave mora ostvarivati prihod od primarne poljoprivredne proizvodnje ili poljoprivrednu djelatnost na području općine. Potvrda nadležne općinske službe prema mjestu prebivališta da je podnositelj/podnositeljica upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata
3. Podnositelj/podnositeljica mora nesmetano raspolagati sa minimalno 1,000 m2 zemljišta na kojem će se uzgajati jagodičasto voće. Kao dokazni materijal će poslužiti potpisana Izjava od strane podnositelja - Formular A2
4. Financijsko učešće korisnika u projektu. Izjava da sudjeluju u nabavci sadnog materijala, i plaćanju usluga savjetodavnih službi potpisana od strane podnositelja izjave - Formular A2
  Dodatni kriteriji Potrebni dokumenti
5. Broj članova domaćinstva i broj nezaposlenih q  Kućna lista;
q  Potvrda sa biroa;
6. Prednost se daje ženama aplikantima q  Aplikacijska formular – Formular A1
7. Prednost se daje proizvođačima mlađim od 30 god. q  Dokument kao pod točkom broj 1 općih kriterija
8. Prednost se daje podnositelju/podnositeljici koji do sada nisu imali bilo koju donaciju za podizanje nasada jagodičastog voća od strane matične općine i drugih institucija. q  Izjava o ne korištenju donacije – Formular A3
Opći kriteriji su eliminatorni, dok će se dodatni kriteriji bodovati. Na osnovu osvojenih bodova sačinit će se rang lista.
 
  1. Proces odabira
 
Proces odabira će se odvijati u dvije faze, uključujući:
 
Prva faza: Administrativna usklađenost i evaluacija administrativne prijave
  • Povjerenstvo za odabir vršit će pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s administrativnim zahtjevima;
  • Povjerenstvo će vršiti provjeru da li je dostavljena sva dokumentacija koja je pozivom tražena.
 
Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
 
Druga faza: Bodovanje dodatnih kriterija
 
  • Nakon administrativne provjere Povjerenstvo će ocijeniti pristigle aplikacije temeljem bodovne liste koja je sastavni dio ovog poziva. Prema bodovanju napraviti će se rang lista.
  1. Sistem bodovanja za dodatne kriterije
 
Br. Dodatni kriterij Indikator Maks.
bodova
1. Broj članova domaćinstva i broj nezaposlenih q  Svi članovi domaćinstva nezaposleni = 20
q  Jedan član domaćinstva zaposlen = 15
q  U domaćinstvu zaposleno 2 i više članova = 10
_____________________________________
q  Broj članova domaćinstva veći od 6= 20
q  Broj članova domaćinstva  4-6= 15
q  Broj članova domaćinstva 1-3= 10
40
2. Prednost se daje ženama aplikantima. q  Žena aplikant = 25
q  Muškarac aplikant = 10
25
3. Prednost se daje proizvođačima  mlađim od 30 god. q  Proizvođači mlađi od 30 god.= 25
q  Proizvođači iznad 30 god.= 10
25
4. Prednost se daje podnositelju/ podnositeljici koji do sada nisu imali bilo koju donaciju za podizanje nasada jagodičastog voća od strane matične općine i drugih institucija.  q  DA, imali su donaciju = 0
q  NE, nisu imali donaciju = 10
10
5. UKUPNO 100
 
Korisnici/ce koji budu odabrani/e biti će blagovremeno obaviješteni/e, a rang lista će biti objavljena na oglasnim pločama udruženja i Općine, te na službenim internetskim stranicama udruženja i Općine.
 
Pozivaju se svi zainteresirani kandidati  iz Općine Prozor-Rama, koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formulare i uz potrebne dokumente dostave svoju prijavu osobno najkasnije do 20.04.2015. godine do 13,00 sati, u prostorije Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice)
 
Adresa: Kralja Tomislava bb,
             Prozor-Rama,
Tel/Fax.: 036 770 623.
 
Sa naznakom NE OTVARAJ Prijava na Javni poziv za podizanje nasada jagodičastog voća  2015.godine.
 
Sve potrebne formulare možete preuzeti (pogledati) u prilogu ispod teksta!

Priloženi dokumenti