Dopunjeni Javni poziv

Dopunjeni Javni poziv

Zbog nedovoljnog broja prihvatljivih prijava, Općina Prozor – Rama i organizacija Muslim Aid objavljuju dopunjeni za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100msa sadnim/sjemenskim materijalom, sustavom za navodnjavanje i dodatnom opremom, sa novim rokom za predaju dokumentacije dana 23.10.2023. (ponedjeljak).
 
Na temelju člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” i Sporazuma zaključenog između Općine Prozor-Rama i humanitarne organizacije „MUSLIM AID ASSOCIATION“ Sarajevo, kojim su osigurana sredstva 80% i vlastitog učešća korisnika 20% u cilju osnaživanja socijalno ugroženih osoba i mladih osoba na području općine Prozor-Rama, Općinski načelnik raspisuje:
 
DOPUNJENI JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sustavom za navodnjavanje i dodatnom opremom
 
Općina Prozor-Rama u suradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20  plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sustavom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Project sufinanciraju općina Prozor-Rama, 40% (1.260,00 KM po korisniku), nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% (1.260,00 KM po korisniku) i krajnji korisnik sa 20% (630,00 KM) od ukupne cijene plastenika i opreme.  
 
I PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo na učešće u Projektu imaju  socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Prozor-Rama koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu  članova uže obitelji po pravoj liniji (majka, otac, djed...), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju osobe koje su dobile  donaciju plastenika od općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine.  Pravo učešća nemaju članovi uže obitelji zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i općine Prozor-Rama.
 
II UVJETI
 
Podnositelj prijave  treba da ispunjava sljedeće uvjete:
  • da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba u dobi od   
           18 do 35 godina, sa prebivalištem na području općine Prozor-Rama,
  • da je nosilac ili član poljoprivrednog gospodarstva u  Registru  poljoprivrednih gospodarstva i Registru  klijenata F BiH
  • da je podnositelj zahtjeva ili član uže obitelj vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju,
  • da postoji mogućnost navodnjavanja plastenika,
  • da u trenutku prijave za učešće u ovom projektu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu ili posjedu  člana užeg domaćinstva,
  • da će sufinancirati 20% (630,00 KM) od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom,
  • da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje,
  • da u posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje plastenika, od općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
  • da će dodijeljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja ugovora.
 
III POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Podnositelj zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv preuzima se u šalter sali Općine Prozor-Rama,
2. Potvrda o prebivalištu (CIPS prijava) ili ovjerena kopija osobne iskaznice.
3. Ovjerena kućna lista,
4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Službe za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ili ovjerena izjava kojom se garantira da je lice nezaposleno,
5. Ukoliko podnositelj zahtjeva nije upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstva i Registar klijenata (RPG i RK), potrebno je dati izjavu da će se, ukoliko ostvari pravo na donaciju, upisati u toku 2023. godine.
6. Potvrde iz škole/fakulteta ovjera tekućeg semestra u indeksu ili potvrda o pohađanju za studenta; za učenike dostaviti uvjerenje/potvrdu iz škole,  za djecu/izdržavane članove domaćinstva  priložiti rodni list.
7. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za umirovljenike posljednji ček od mirovine ili potvrda izdata od banke),
8. Vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija ZK izvadaka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju parcele ne kraći od 3 godine),
9. Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim prijavitelj može dokazati da je samohrani roditelj),
10. Dokaz da je podnositelj zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom  od 80% i više (potvrda/mišljenje stručne medicinske komisije o utvrđenom invaliditetu),
11. Ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
12. Ovjerena izjava da će korisnik poticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
13. Ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
14. Ovjerena izjava da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje. Potrebna izjava za uvjete pod rednim brojevima 11.,12.,13.,14.  se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“,  koja se može preuzeti u šalter sali Općine.
Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminiran iz dalje procedure odabira za dodjelu plastenika.
Komisija zadržava pravo naknadne provjere dokumentacije ukoliko se ukaže potreba za tim kao i mogućnost naknadne dopune dokumentacije u posebnim slučajevima.
Ukoliko se na javni poziv ne prijavi dovoljan broj prijavitelja koji ispunjavaju sve uvjete, komisija će sagledati i prijave onih koji ne ispunjavaju sve uvjete i uključiti ih u daljnju proceduru.
 
IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
 
Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom imenuje Općinski načelnik. Komisiju čine najmanje 3 člana od kojih su dva člana predstavnici Općine Prozor-Rama jedan član predstavnik humanitarne organizacije MAA.
Zadatak Komisije je:
      -   pregled prispjelih prijava,
      -   evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva,
      -   obavljanje uviđaja na licu mjesta,
      -   izrada zapisnika o radu i sačinjavanje rang liste korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za  bodovanje
    Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici i dostavlja Muslim Aid  BiH na dalju proceduru.
Između NVO Muslim Aid Association, Općine i odabranih korisnika zaključit će se tripartitni ugovori kojim će biti regulirana međusobna prava i obaveze učesnika u ovom Projektu.
NAPOMENA:
 
• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika i opreme obavezni su prisustvovati
edukaciji.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali općine Prozor-Rama i na službenoj web stranici www.proror-rama.org, zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol općine Prozo-Rama sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 23.10.2023.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi Općine, svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati i na kontakt telefon 036/ 397-280, 397-287, 771-041.
Nepotpuna, neuredna, netočna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Priloženi dokumenti