Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga

Temeljem odredbe članka 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 66/16), naručitelj / Ugovorno tijelo: JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama, 31.8.2022. godine objavljuje na web stranici www.prozor-rama.org, te dostavlja na najmanje 3 (tri) adrese ovaj:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA (Aneks II. dio B. Zakona o javnim nabavama)

Broj: 112-8/2022.

PODACI U UGOVORNOM TIJELU

JU CENTAR ZA PREVENCIJU, REHABILITACIJU I EDUKACIJU OPĆINE PROZOR-RAMA, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor

Telefon: 036/771-109, e-mail: [email protected]

Web stranica: www.prozor-rama.org

Identifikacijski broj: 4227861720003

  1. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU (KONTAKT OSOBA, TELEFON I ADRESA E-POŠTE)

Ovlaštena osoba koja će voditi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima:

Fahira Dželilović, tel. 036/771-109, e-mail adresa: [email protected]

  1. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE

Predmet javne nabave su usluge dostavljanja pripremljene hrane ( catering) (Usluge iz Aneksa 2. dio B. Zakona o javnim nabavama, kategorija 11).

JRJN (CPV): 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća i ustanove

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom ugovornog tijela broj: 111-8/2022. od 31.8.2022.

Vrsta postupka: Radi se o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga na koje se primjenjuje poseban režim odnosno postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama.

Procijenjena vrijednost nabave predmetnih usluga iznosi ukupno: 19.600,00 KM (bez PDV-a) za razdoblje školska 2022/2023. godina.

  1. OPIS USLUGA KOJE SU PREDMET JAVNE NABAVE

Opis usluga koje su predmet javne nabave:

Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) (detaljan opis traženih usluga nalazi se u okviru Obrasca za cijenu ponude -Aneks 2, koji je u prilogu ovoga Poziva).

4. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Ugovor se zaključuje za razdoblje školska 2022/2023. godina.

Usluge će se pružati prema potrebama ugovornog tijela.

- Cijeli dokument Poziva za dostavu ponuda nalazi se u prilogu.

Priloženi dokumenti