Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja

Temeljem odredbe članka 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 66/16), naručitelj/Ugovorno tijelo: Općina Prozor-Rama, dana, 13.04.2021. god. objavljuje na web stranici www.prozor-rama.org, te dostavlja na najmanje 3 (tri) adrese ovaj:
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA (Aneks II. dio B. Zakona o javnim nabavama)
 
Broj: 01/1-11-734/21-1
 
1. PODACI U UGOVORNOM TIJELU
 
OPĆINA PROZOR-RAMA, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor Telefon: 036/771-910, fax: 036/771-342, e-mail: [email protected] Web stranica: www.prozor-rama.org
 
Identifikacijski broj: 4227048340007
 
2.  PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU (KONTAKT OSOBA, TELEFON I ADRESA E-POŠTE)
 
Ovlaštena osoba koja će voditi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima:
Kristina Kuraja, tel. 036/771-918, e-mail adresa: [email protected].
Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima: Služba za
razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, tel. 771-912 (Josip Juričić), faks: 036/771-342, e-mail adresa:
[email protected].
 
3. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE
 
Predmet javne nabave su usluge pravnog zastupanja i savjetovanja (Usluge navedene u Aneksu 2.
dio B. Zakona o javnim nabavama, kategorija 5).
 
JRJN (CPV): 79100000-8 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja.
 
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom ugovornog tijela broj: 01/1- 11-734/21 na temelju Plana javnih nabava za 2021. godinu broj: 01/1-11-24/21 od 07.01.2021. god., odnosno Dopune Plana javnih nabava za 2021. godinu od 19.03.2021. godine.
 
Vrsta postupka: Radi se o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga pravnog zastupanja, savjetovanja i sačinjavanja pravnih mišljenja na koje se primjenjuje poseban režim odnosno postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama.
 
Procijenjena vrijednost nabave za razdoblje tijekom kojeg će se nabavljati predmetne usluge: 10.000,00 KM (bez PDV-a) za razdoblje do kraja 2021. godine. Obzirom da je razdoblje pružanja usluga 4 godine, u Planu nabava će za svaku godinu biti posebno navedena procijenjena vrijednost predmetnih usluga.
 
4. OPIS USLUGA KOJE SU PREDMET JAVNE NABAVE Opis usluga koji su predmet javne nabave :
 
a)   Zastupanje ugovornog tijela u parničnim, upravnim, ovršnim i prekršajnim postupcima po osnovu primjene Zakona o stvarnim pravima (utvrđivanje prava vlasništva, postupci uknjižbe, reguliranja vlasničko-pravnih odnosa ), Zakona o obveznim odnosima (postupci naknade štete, ugovori, potraživanja na ime duga), Zakona o radu (zastupanje u sudskim i izvansudskim predmetima po osnovu radnih odnosa i radnih sporova ugovornog tijela), Zakona o javnim nabavama (zastupanje u postupku javne nabave kod Ureda za razmatranje žalbi ili Suda BiH).
b)   Davanja, na zahtjev Ugovornog tijela, savjeta, pravnih mišljenja i analiza u vezi primjene zakona i drugih propisa koji su vezani za djelatnost Ugovornog tijela, i to: u pogledu prava vlasništva, uknjižbe nekretnina, reguliranja vlasničko pravnih odnosa, naknade štete, ugovornih odnosa i potraživanja, povrede ugovora, radnih odnosa i zaštite temeljnih ljudskih prava i zabrane diskriminacije; postupaka javnih nabavki, pravilnosti i zakonitosti internih akata Ugovornog tijela - a ova točka obuhvaća i izradu pravnih akata ili nacrta pravnih akata, tužbi, žalbi, zahtjeva, prijedloga i drugih podnesaka, te pravnih mišljenja po nalogu ugovornog tijela.
 
Usluge pravnog zastupanja – točka 4.a) pružati će se na cijelom području Bosne i Hercegovine, pred upravnim i sudskim tijelima na svim razinama, ovisno o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti suda ili drugog organa pred kojim se poduzimaju pravne radnje, ili obzirom na prebivalište ili boravište fizičke osobe ili pravne osobe.
 
U pogledu usluge davanja pravnih mišljenja, savjeta i analiza – točka 4. b) pružatelj usluga se stavlja na raspolaganje do 40 radnih sati mjesečno. Pružatelj usluga se obvezuje da će, na zahtjev ugovornog tijela, jednom u 15 dana održati sastanak sa ovlaštenim predstavnicima ugovornog tijela u sjedištu ugovornog tijela.
 
5. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR
 
Ugovor se zaključuje na razdoblje od 4 godine. Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebama ugovornog tijela. Račun za izvršenu uslugu, koji je ispostavljen na temelju narudžbenice izdane od strane ugovornog tijela, vrijednosti do 1.000,00 KM (bez PDV-a), smatrati će se ugovorom. Ugovorno tijelo ima pravo raskinuti ugovor prije isteka naprijed navedenoga razdoblja u slučaju promijenjenih okolnosti, te u drugim slučajevima koje predviđa Zakon o obveznim odnosima.
 
 
6.  UVJETI ZA SUDJELOVANJE I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI
 
6.1.  Osobna sposobnost
 
Ponuditelji su dužni u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti dokazati da:
 
a)   su ispunili obveze u vezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
b)   su ispunili obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
c)   da protiv njih u zadnje tri godine nije izrečena disciplinska sankcija nadležne Odvjetničke komore;
 
6.1.1.U svrhu dokazivanja uvjeta osobne sposobnosti iz ove točke u odnosu na točku ponuditelji su dužni dostaviti:
a)   Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa kojom se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su ispunili obveze u vezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini i da su
 
ispunili obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza - za točku 6.1. a) i 6.1.b);
b)   Potvrdu nadležne odvjetničke komore da u posljednje tri godine od dana izdavanja potvrde protiv ponuditelja nije izrečena disciplinska sankcija – za točku 6.1.c)
6.1.2. Ponuditelji koji budu izrabrani u ovom postupku javne nabave dužni su dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:
- uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- uvjerenja nadležnih institucija da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
Uvjerenja ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostave ponude. Dokaze o ispunjavanju uvjeta izabrani ponuditelji su dužni dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru, u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije.
 
6.2 SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
 
U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u smislu čl. 46. Zakona, ponuditelj treba uz ponudu dostaviti dokaz da je upisan u Odvjetničku komoru Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske. Ukoliko ponudu dostavlja odvjetnička tvrtka, ista treba uz ponudu dostaviti i dokaz o upisu u sudski registar tj. Izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena kopija originala, s tim da original ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana roka određenog za dostavu ponuda.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svi članovi grupe moraju biti upisani u Odvjetničku komoru RS ili F BiH. Svaki član je dužan dostaviti dokaz o registraciji.
 
6.3 EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST Ne zahtijeva se.
 
6.4 TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST
 
6.4.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa člankom 48. i 50. Zakona, ponuditelj treba ispuniti sljedeće minimalne uvjete:
 
a)   Ponuditelj (odvjetnik/odvjetnička tvrtka) posjeduje uspješno iskustvo u pružanju usluga pravnog zastupanja na svim razinama sudova u Bosni i Hercegovini, koje usluge su iste ili slične kao predmetne, a koji su realizirani u posljednje 3 (tri) godine, računajući do dana roka za dostavu ponuda, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuditelj registriran, odnosno počeo da radi prije manje od 3 (tri) godine. Minimalan zahtjev Ugovornog tijela po ovom kriteriju je uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog (1) ugovora o pružanju usluga pravnog zastupanja, minimalne vrijednosti srazmjerne procijenjenoj vrijednosti nabave koja iznosi 10.000,00 KM /bez PDV-a, koji su realizirani u posljednje 3 (tri) godine računajući do dana roka za dostavu ponuda. Pod sličnim uslugama, Ugovorno tijelo podrazumijeva usluge pravnog zastupanja pravnih osoba iz BiH pred nadležnim sudovima ili drugim državnim organima.
 
6.4.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se izvršiti temeljem slijedećih dokumenata koje dostave ponuditelji:
 
a)   Popis uredno realiziranih ugovora o pružanju usluga pravnog zastupanja pravnih osoba iz BiH, minimalne zbrojene vrijednosti srazmjerne procijenjenoj vrijednosti nabave koja iznosi 10.000,00 KM /bez PDV-a, koji su realizirani u posljednje 3 (tri) godine računajući do dana roka za dostavu ponuda, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je
 
ponuditelj registriran, odnosno počeo da radi prije manje od 3 (tri) godine. Ugovorno tijelo zadržava pravo da se izravno obrati bilo kojoj pravnoj osobi sa popisa koji je priložen, sa zahtjevom za potvrdu istinitosti navedenih činjenica. Popis treba biti potpisan i ovjeren od strane ponuditelja.
 
b)   Uz popis uredno realiziranih ugovora ponuditelj je dužan priložiti potvrdu za najmanje 1 (jedan) realizirani ugovor, izdanu od strane pravnih osoba iz BiH, koje je ponuditelj (odvjetnik/odvjetnička tvrtka) zastupao u pravnim sporovima pred nadležnim sudovima ili drugim državnim organima, a koja obvezno sadrži: naziv i sjedište ugovornih strana ili gospodarskih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. Povjerenstvo će cijeniti samo potvrde iz kojih proizlazi da su navedene usluge izvršene na zadovoljavajući način, u skladu s pravilima struke i propisno okončane. Iz potvrde mora biti razvidno da se radi o uslugama čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor. Potvrde moraju biti dostavljene na memorandumu primatelja usluga.
 
c)   Izjava da je ponuditelj imao jedan ugovor sa pravnom osobom, u posljednje tri godine, čiji je predmet utvrđivanje prava vlasništva i čija je vrijednost ugovora minimalno 10.000,00 KM uz osiguranje potvrde od strane ugovornog tijela kojom će potvrditi istinitost sadržaja izjave, uz dostavu jednog zemljišno-knjižnog izvatka/uloška, kao dokaz da je uspješno izvršena uknjižba barem jednog objekta na ime ugovornog tijela, iz navedene izjave.
 
6.4.3. Ponuditelj je dužan, s ciljem dokaza uspješnog iskustva u pružanju usluga pravnog zastupanja , dostaviti :
a)   pravomoćnu presudu suda u Bosni i Hercegovini iz koje je vidljivo da je ponuditelj uspješno zastupao stranku u postupku utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini;
b)   pravomoćnu presudu nadležnog suda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj uspješno zastupao predmet po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije;
c)   pravomoćna sudska presuda ili upravni akt iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj uspješno zastupao u predmetu javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama.
d)  presuda iz postupka upravnog spora iz koje je vidljivo da je ponuditelj uspješno zastupao klijenta u upravnom sporu.
e)   Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ili Vrhovnog suda RS , iz koje je vidljivo da je ponuditelj uspješno zastupao stranku u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH ili RS-a.
 
f)  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz koje je vidljivo da je ponuditelj uspješno zastupao stranku u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
 
NAPOMENA: zahtijevane odluke sudova i drugih tijela, se mogu dostaviti u kopiji. Za utvrđivanje pravomoćnosti dovoljna je izjava ponuditelja, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću u kojoj se navodi da su dostavljene odluke pravomoćne i da u trenutku dostavljanja ponude nisu izmijenjen odlukama viših sudova.
Pod uspješnim zastupanjem stranke (fizičke ili pravne osobe ) u postupku, podrazumijeva se da je sudska odluka ili odluka upravnog tijela u korist stranke koju je zastupao ponuditelj.
 
6.5. GRUPA PONUDITELJA
 
6.5.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuditelja, Ugovorno tijelo će ispunjavanje kvalifikacijskih uvjeta grupe ponuditelja izvršiti na sljedeći način:
 
a)   uvjete koji su navedeni pod točkom 6.1.,6.2., 6.3.. mora ispunjavati svaki član grupe ponuditelja pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuditelja mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uvjeta. U suprotnom ponuda
 
grupe ponuditelja će biti odbačena zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju;
 
b)   grupa ponuditelja kao cjelina mora ispuniti uvjete koji su navedeni u točki 6.4. tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuditelja može kumulativno ispunjavati postavljene uvjete i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uvjeta.
 
6.5.2 Grupa ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor u ovom postupku javne nabave dužna je dostaviti original ili ovjerenu presliku pravnog akta o udruživanju u grupu ponuditelja, u roku od pet (5) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: podatke o svakom članu zajednice ponuditelja (naziv i sjedište ponuditelja, adresa, ID ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i broj telefaksa), uz obveznu naznaku člana grupe ponuditelja (nositelja grupe) koji je ovlašten za komunikaciju s Ugovornim tijelom i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuditelja kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuditelja za obaveze koje preuzima grupa ponuditelja. Ponuditelj je dužan dostaviti račun nositelja grupe ponuditelja na koji će Ugovorno tijelo vršiti uplate po sklopljenom ugovoru.
 
Napomena: Grupa ponuditelja može uz svoju ponudu odmah dostaviti i original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.
 
 
7. SADRŽAJ PONUDE
 
7.1. Ponuditelji su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene zahtjevom za dostavu ponuda:
 
a)   Popunjen i potpisan Obrazac za dostavljanje ponude (Aneks 1), koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude;
b)   Popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2), koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude;
c)   Popunjen i potpisan Obrazac za cijenu povjerljive informacije (Aneks 3), koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude;
d)  Popunjen i potpisan Obrazac za Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 4) koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude;
e)   Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za potvrdu o preuzimanju poziva za dostavu ponuda (Aneks 5.) koji je sadržan u dokumentaciji ovog poziva za dostavljanje ponude;
f)  Dokaz o upisu u Odvjetničku komoru FBiH ili RS i dokaz o Registraciju u Registru društava ukoliko se radi o Odvjetničkom društvu, dokazi se mogu dostaviti i u ovjerenoj kopiji, s tim da dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od isteka roka za dostavu ponuda.
 
g)   Ostalu dokumentaciju koja je tražena ovim pozivom za dostavu ponuda u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti, ekonomske sposobnosti kao i tehničke i profesionalne sposobnosti;
 
h)   dokazi za grupu ponuditelja prema točki 6.5. Poziva zd dostavu ponuda, ako se ponuda dostavlja od grupe ponuditelja;
Ukoliko ponuditelj ne dostavi tražene dokumente na način kako je traženo ovom tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda će biti odbačena.
 
 
8.  KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA
 
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
 
9. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROKOVI:
 
Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom Ugovornog tijela i dokumentacijom za predmetnu nabavu u prilogu.
Ponuditelj podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, ovjerenoj pečatom, na adresu:
OPĆINA PROZOR-RAMA, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor i to najkasnije do 04.05.2021. god. do 15,00 sati sa naznakom:
'Ponuda za nabavu USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA - NE OTVARAJ'.
 
Na poleđini (prikladnom mjestu) pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.
 
Ponuda mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele na protokol Ugovornog tijela, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuditelju, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele.
 
Ponude moraju važiti 60 (šezdeset) dana nakon isteka roka za dostavu ponude. Sve dok ne istekne razdoblje važenja ponuda, Ugovorno tijelo ima pravo tražiti od ponuditelja u pisanoj formi da produže razdoblje važenja njihovih ponuda do određenog datuma.
 
10. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
 
Ugovorno tijelo će odmah nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti javno otvaranje ponuda. Nakon analize i ocjene dostavljenih ponuda u skladu sa čl. 10. Pravilnika, Ugovorno tijelo će obavijestiti ponuditelje o ishodu postupka nabave, te Odluku objaviti na svojoj web stranici.
 
Ovaj poziv Ugovorno tijelo je, dana, 13.04.2021. godine objavilo na svojoj web stranici i istovremeno uputilo poziv za dostavu ponuda na adrese tri potencijalna ponuditelja, sukladno čl. 7. st. 3. Pravilnika.
 
Važno: Zainteresirani gospodarski subjekti tj. ponuditelji koji namjeravaju steći svojstvo sudionika u postupku dužni su popuniti, ovjeriti i bez odlaganja dostaviti potvrdu o preuzimanju ovoga Poziva za dostavu ponuda na način naveden u obrascu 'Potvrda o preuzimanju TD/poziva'. Navedeni obrazac je sastavni dio ove dokumentacije - Aneks 5.

 
Gospodarski subjekti koji nisu dostavili potvrdu o preuzimanju ovoga Poziva za dostavu ponuda na gore opisani način, NE SMATRAJU SE sudionicima u postupku, te će njihove ponude/zahtjevi za sudjelovanje biti odbačene.
 
 
11. INFOROMACIJE U VEZI PODUGOVARANJA
 
U slučaju da ponuditelj u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (procentualno i opisno) će dati podugovaraču na način popunjavanja dijela Aneksa 1.
U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.
 
Izabrani ponuditelj je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao ili sklopi podugovor o bitnim sastojcima ugovora obratiti se pismeno ugovornom organu s obavještenjem o podugovaraču i
 
zatražiti suglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača, sukladno članu 73. Zakona o JN.
 
Ugovorni organ će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. Zakona o JN i uvjetima propisanim ovim pozvom za dostavu ponuda i obavijestiti izabranog ponuditelja o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču.
 
Ugovorni organ, ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuditelj dostavio zahtjev, pismeno će obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva Ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a ili ne ispunjava uvjete u pogledu tehničke ili profesionalne sposobnosti). U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuditelj.
 
 
PRILOZI:
 
1.  Obrazac za ponudu – Aneks 1
2.  Obrazac za cijenu ponude - Aneks 2
3.  Obrazac za povjerljive informacije – Aneks 3
4.  Izjava iz čl. 52. Zakona o javnim nabavama –Aneks 4
5.  Potvrda o preuzimanju Poziva za dostavu ponuda za javnu nabavu– Aneks 5

 

Priloženi dokumenti