Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 69. st. 2. i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 16.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-3-3-3/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih šest (6) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik donio je
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se postupak javne nabave – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 16.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-3-3-3/15) pod nazivom: "Nabava vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama".
 
II
Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što, od ukupno zaprimljenih šest (6) ponuda za nabavu vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama, nijedna nije prihvatljiva. Razlozi za odbacivanje ponuda navedeni su u Zapisniku o ocjeni ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.