Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 69. st. 2. i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama”, koji je objavljen, dana, 08.05.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-15-3-12/15), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 39/15 od 18.05.2015. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 08.05.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-15-3-12/15), sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 39/15 od 18.05.2015. god. pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama", po sljedećim lotovima:
Lot 4. (relacija: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor i Ustirama-Prozor /Srednja škola),
Lot 6. (relacija: Here-Kute-Šćipe) i
Lot 9. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac).
 
II
Postupak javne nabave usluga, iz točke I ove Odluke, poništava se i za Lotove kako slijedi:
Lot 2. (relacija: Kovačevo Polje-Ripci), 
Lot 3. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac),
Lot 10. (relacija: Papci-Skrobućani-Lug-Gračac-Gračanica; Skrobućani-Bavarija) i
Lot 15. (relacija: Orašac-Ripci; Orašac-Prozor /Srednja škola).
 
III
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, za Lot 4., Lot 6. i Lot 9. poništava se iz razloga što primljene ponude za nabavu usluga prijevoza učenika nisu prihvatljive (za svaki od navedenih Lotova  primljena je po jedna ponuda koja nije prihvatljiva). Razlozi za odbacivanje ponuda za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 4., Lot 6. i Lot 9. navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
            Postupak javne nabave usluga prijevoza učenika za Lot 2., Lot 3., Lot 10. i Lot 15. poništava se iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda, po Lotovima iz točke II ove Odluke, znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.
IV
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
 
                                                                                                NAČELNIK
                                                                                                                     Jozo Ivančević, dr.