Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89.  Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u postupku uređenje i betoniranje putova u selima Kućani, Maglice, Orašac, Ripci i Paljike u općini Prozor-Rama – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-22-3-17/15 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 03.07.2015. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle tri (3) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova – konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda, koji je objavljen, dana, 03.07.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-3-22-3-17/15) pod nazivom: "Uređenje i betoniranje putova u selima Kućani, Maglice, Orašac, Ripci i Paljike u općini Prozor-Rama”,
izabran je: "Beton" d.o.o. Prozor-Rama, kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi  - izvođenju naprijed navedenih radova..
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova. U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude od kojih su  dvije (2) prihvatljive, te je  
                
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
           
1.      "Beton" d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude iznosi: 76.409.67 KM (bez PDV-a),
2.      "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama, čija cijena ponude iznosi: 82.222,23 KM (bez PDV-a).
 
                             
Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.           
 
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. (5) Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste.. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način
definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                     Jozo Ivančević, dr.