Odluka o izboru ponuditelja (dogradnja srednja škola)

Odluka o izboru ponuditelja (dogradnja srednja škola)

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabave br. 01/1-40-367/15 (Obavijest o nabavi br. 1025-1-3-5-3- 5/15 objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 26.02.2015. god., a sažetak Obavijesti objavljen u "SI. glasniku BiH" broj: 17. od 02.03.2015. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih dvanaest (12) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, Načelnik Općine Prozor-Rama donio je
 
ODLUKU
o izboru ponuditelja

 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave radova, koji je objavljen, dana, 26.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-5-3-5/15, sažetak Obavijesti objavljen u “SI. Glasniku BiH” broj: 17. od 02.03.2015. god.) pod nazivom: "Dogradnja Srednje škole u Prozoru", izabran je: "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama i "Graditelj Svratišta" d.o.o. Zagreb (grupa ponuditelja), kao prvoplasirani na Rang listi prihvatljivih ponuda.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi - izvođenju naprijed navedenih radova.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene ponude, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za izvođenje predmetnih radova.

U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo dvanaest (12) ponuda, od kojih je devet (9) prihvatljivo, te je
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
1.     "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama i "Graditelj Svratišta" d.o.o. Zagreb (grupa ponuditelja)
Ukupna cijena iznosi: 210.267,29 KM (bez PDV-a);
2.      "G T R" d.o.o. Mostar
Ukupna cijena iznosi: 247.938,86 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom 12 %;
3.      "Đogić" d.o.o. Prozor
Ukupna cijena iznosi: 249.702,34 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 22 %;
4.      "KTM-Brina" d.o.o. Posušje
Ukupna cijena iznosi: 266.769,25 KM (bez PDV-a).
5.      "Doming" d.o.o. Čitluk
Ukupna cijena iznosi: 267.539,32 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 6 % .
6.      G.D. "Konstrukcije" d.o.o. Mostar
Ukupna cijena iznosi: 304.167,89 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 7 %.
7.      "Tabakplast" d.o.o. Tomislavgrad
Ukupna cijena iznosi: 307.738,80 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 10 %.
8.      Nevistić Commerce d.o.o. Export-Import Tomislavgrad
Ukupna cijena iznosi: 320.150,94 KM (bez PDV-a) sa uračunatim popustom od 5 %.
9.      "Tempo-Vranica" d.d. Mostar
Ukupna cijena iznosi: 334.854,97 KM (bez PDV-a).
Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o ocjeni ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
O ovoj Odluci biti će obaviješteni svi ponuditelji.
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
   NAČELNIK
                                                                                                                          Jozo Ivančević, dr.