Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (signalizacija)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (signalizacija)

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj:39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj 3/01), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave robe općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave robe: Nabava i postavljanje turističke i putokazne signalizacije za pješačku i biciklističku Stazu Gospi Sinjskoj na području općina Prozor-Rama i Tomislavgrad, koji je objavljen na Portalu javnih nabava, dana, 22.01.2015. god. (broj Obavijesti o nabavi 1025-1-1-1-3-1/15), a sažetak Obavijesti je objavljen u Sl. Glasniku BiH (br.6.od 26.01.2015.), od zaprimljenih ponuda sedam (7) izabran je:
 
DEEP REKLAME D.O.O. VISOKO

Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
Ponuditelj iz točke I ove Odluke izabran je zbog najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude za nabavu predmetne robe, u iznosu od 31.943,00 KM bez PDV-a.
 
III
O ovoj Odluci obavijestit će se ostali ponuditelji.
 
IV
Blagovremeno uložena žalba protiv ove Odluke odgodit će zaključenje Ugovora iz točke I, stavak 2. Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se uložiti žalba ugovornom tijelu na način i u roku kako je to definirano čl. 99. - 101. Zakona. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević