21. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), sazivam 21. (dvadesetprvu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.

 Sa predloženim dnevnim redom:

 -          Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20 - te sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.

 
Dnevni red

 

1. Verifikacija mandata vijećnika,

2. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor - Rama za 2014.godinu,

3. Prijedlog Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju,

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor - Rama,

7. Prijedlog Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,

8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe" u Šćipama,

9. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor - Rama,

10. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor - Rama,


11. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisija Općinskog vijeća,

12. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović

 

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), sazivam 21 . (dvadesetprvu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.

Sa predloženim dnevnim redom
- Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20 - te sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.
 
D N E V N I R E D

1. Verifikacija mandata vijećnika,
2. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor - Rama za 2014.godinu,
3. Prijedlog Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor - Rama,
7. Prijedlog Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,
8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe" u Šćipama,
9. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor - Rama,
10. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor - Rama,
11. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisija Općinskog vijeća,
12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović.v.r.
- See more at: http://www.ramski-vjesnik.ba/clanak/poziv-na-21-sjednicu-opcinskog-vijeca-prozor-rama/42372#sthash.JAyS7D1S.dpuf
Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), sazivam 21 . (dvadesetprvu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.

Sa predloženim dnevnim redom
- Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20 - te sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.
 
D N E V N I R E D

1. Verifikacija mandata vijećnika,
2. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor - Rama za 2014.godinu,
3. Prijedlog Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor - Rama,
7. Prijedlog Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,
8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe" u Šćipama,
9. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor - Rama,
10. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor - Rama,
11. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisija Općinskog vijeća,
12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović.v.r.
- See more at: http://www.ramski-vjesnik.ba/clanak/poziv-na-21-sjednicu-opcinskog-vijeca-prozor-rama/42372#sthash.JAyS7D1S.dpuf