26. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Broj: 01-06-993/15
Prozor; 20.05.2015.godine 
 
 
Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  26. (dvadesetšestu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 28. 05. 2015. godine (četvrtak) u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  09,00 sati.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D N E V N I      R E D
 
 1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 31.03.2015.godine,
 3. Prijedlog Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi u općini Prozor – Rama,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena  komunalnih usluga,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Žalbene komisije Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za mjesne zajednice, pitanja mladih i suradnju sa općinama i gradovima,
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veselko Tenžera“ Uzdol,
 8. Davanje suglasnosti na Poslovnik o radu Etičke komisije,
 9. Informacija o Općinske službe o Izvješće o radu JP „Vodograd“ Prozor – Rama za 2014. godinu,
 10. Informacija o Općinske službe o Izvješće o radu JP „Radio-Rama“ Prozor – Rama za 2014. godinu,
 11. Informacija o Općinske službe o Izvješće o radu JP „Veterinarska stanica“ Prozor – Rama za 2014. godinu,
 12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
 
                  PREDSJEDNIK
                                                                                                        Esad E. Dželilović