odluke_2012

 1. ODLUKA O FINANCIRANJU PARLAMENTARNIH SKUPINA U OPĆINSKOM VIJEĆU PROZOR – RAMA
 2. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DODIJELI GRANT SREDSTAVA PO PROGRAMU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 3. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 4. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO - IMUNITETSKA PITANJA
 5. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MJESNE ZAJEDNICE, PITANJA MLADIH I SURADNJU SA OPĆINAMA I GRADOVIMA
 6. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENI NADZOR
 7. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA
 8. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE
 9. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
 10. ODLUKA O IZBORU DOPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 11. ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 12. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2013
 13. ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA
 14. ODLUKA O USPOSTAVLJANJU PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU OPĆINE PROZOR – RAMA I GRADA SINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 15. ODLUKA O ODOBRAVANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA POMOĆ JAPANU
 16. ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA JPZUO „PAKLINE“ d.o.o.
 17. ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJA I UVJETA ZA POSTAVLJANJE REKLAMA NA OBJEKTE U GRADU PROZORU
 18. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA
 19. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI OPĆINSKOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM PROZOR – RAMA ZA PERIOD 2012 – 2017 I PLAN PRILAGOĐAVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM
 20. ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA
 21. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 22. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 23. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 24. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 25. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1 M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2011
 26. ODLUKA O VERIFICIRANJU MANDATA