Ramski trg i zgrada KU centra

RAMSKI TRG U PROZORU I ZGRADA KULTURNO UMJETNIČKOGA CENTRA

 
Natječajni projektni zadatak je bio izraditi projekt za gradnju zgrade centra za kulturu i projekt uređenja trga. Ovaj glavni projekt je razrada natječajnog rješenja, njegova prilagodba zakonima gradnje i prostornog uređenja i projekt na osnovi kojeg će se ishoditi građevinska dozvola.
 
Zgrada je planirana kao poluugrađeni objekt koji se spaja na postojeću zgradu ( noviju) općine.
Za to područje vrijede generalni urbanistički uvjeti koji su određeni u Prostornom planu općine Prozor, ali detaljni su uvjeti određeni natječajnim idejnim rješenjem .
 
Postojeće stanje Zgrada se nalazi u centru grada, na križanju ulice kralja Tomislava i ulice Vitomira Lukića. Radi se o novoj zgradi, uredskog tipa, zgradi općine u kojoj su smješteni ( prebačeni iz stare u kolovozu 2021.), administrativni prostori Općine Rama-Prozor.

Zgrada ima 4 nadzemne etaže i jednu podrumsku u kojoj je smještena garaža.
 

 
Uz zgradu postoji manji uređeni prostor parkirališta i u produžetku veliki, neuređeni, posut šljunkom, prostor koji se trenutno koristi kao kombinacija parkirališta i manje tržnice s nekoliko štandova.

Od priključaka na parceli na postojeću infrastrukturu postoje svi priključici na koje bi se zgrada trebala priključiti:
- električna energija
- vodovod
- odvodnja
– telefon

Bitno je napomenuti kako uz zgradu, negdje uz koridor ulice Vitomira Lukića, postoji potok koji je smješten u umjetno ( ab) korito i koji će se trebati izmjestiti radi gradnje podzemne garaže.
Planirani zahvat obuhvaćao je zonu 4 katastarske čestice (k.č. 415/1,415/2,416 i 418, k.o. Prozor grad) koje su se objedinile u novu česticu : k.č. 415/1.

Planirano stanje
Zgrada centra za kulturu sadrži ugostiteljski objekt u prizemlju , ( gradska kavana-bar), multifunkcionalnu dvoranu na prvom katu koja je u osnovi dvorana za predavanja, seminare itd., ali uz postojanje mogućnosti povezivanja s prostorm muzeja-lapidarija na 2. i 3. katu.
Veza između dviju zgrada u podzemnim etažama ne postoji radi funkcionalnog odjeljivanja dviju garaža.

Pošto će nova garaža biti za javno korištenje, iz utilitarnih i sigurnosnih razloga ne povezuje se sa starom.

Nova garaža je rezultat prilagodbe specifičnoj nivelaciji postojećeg terena odnosno novog trga i prilagođavanja visinskog pozicioniranja etaža novoplanirane zgrade postojećoj. Predviđa se smještaj za ukupno 36 vozila.

Muzej_galerija-lapidarij planira se u dvije etaže. Na jednoj bi bila stalna postava arheoloških iskopina iz Ramskoga kraja, a na drugoj nove povremene izložbe.

Trg koji se planira u osnovi je bitno niži od ulaznog platoa u zgradu i terase gradske kavane. Stoga je stubište koje okružuje terasu i povezuje dva nivoa pretvoreno u tribine kaskade s platoima za sjedenje i zadržavanje. Nasuprotni, istočni dio trga predstavlja jedan manji trgić odnosno veliki platopostamentza skulpturu "Ramske obitelji" ak. kipara Petra Dolića.

Između tog manjeg trga sa skulpturom i gornjeg platoa-terase nalazi se osnovni trg iste visinske kote kao i manji. Uz njegov sjeverni dio proteže se rampa ( za starije osobe, osobe sa smanjenom pokretljivošću, dječja kolica itd. ) koja odvaja zonu trga od ceste a povezuje dva nivoa. Oblikovana je tako da predstavlja stilizirani potok koji se, pod zemljom, i nalazi približno u tom koridoru.

Trgić koji nosi skulpturu zamišljen je kao asocijacija na jezero u kojem potok završava i na kojem plovi brod koji nosi Ramsku obitelj. Zajedno s rampom-potokom on predstavlja memoriju , jedan citat vode koja je na neki način bitno sudjelovala u formiranju Ramskoga kraja, kako zemljopisno i tektonski tako i povijesno-sociološki i gospodarski.
 

 
Građevina ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš posebno zbog: oslobađanja opasnih plinova, para i dr., opasna zračenja, onečišćenja vode i tla, neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, nepropisnog postupanja s krutim otpadom, sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.

​Također je predviđen izbor, izvedba, ugradnja i održavanje građevnih proizvoda tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne dođe do opasnosti, smetnji, šteta i nedopustivih opterećenja tokom uporabe građevine.