Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na  temelju članka 50. Zakona o komunalnim djelatnostima („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 4/16) i članka 19. Statuta općine Prozor – Rama – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor – Rama, broj: 3/01), Općinsko vijeće Prozor – Rama, na sjednici održanoj  3. 7. 2017.godinu, d o n o s i

 

O D L U K U
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik općine Prozor – Rama“, broj: 5/15)  članak 2. mijenja se i glasi:
„Komunalna naknada se plaća po jedinici mjere korisne površine m2 za:
poslovni prostor,
proizvodni prostor,
otvoreni prostor koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (skladišta, stovarišta, tržnice, objekti linijskog ili mrežnog karaktera, hidroakomulacija i sl.)".

 
Članak 2.
U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Na Rješenje iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Žalbenoj komisiji  Općinskog vijeća Prozor – Rama".
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor – Rama".


PREDSJEDNIK
Esad E. DželilovićBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01- 06 - 1331/17
Prozor, 3. 7. 2017. godine