Javni poziv

Javni poziv

JAVNI POZIV
za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području općine Prozor-Rama
 
  1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive, na području općine Prozor–Rama za jesenju sadnju 2018. godinu. Realizacija Projekta će biti preko Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“
  1. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci-obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.
  1. SREDSTVA I AKTIVNOSTI POTPORE ZA PODIZANJE NASADA
Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje, podizanje nasada šljive dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete i to za podizanje nasada šljive od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi za jesenju sadnju 2018. godine je 6,0 ha.
Potpora odabranim korisnicima projekta biti će kroz:
 
Osigurana financijska sredstva Općine Prozor-Rama za:
- nabavku sadnica šljive za površinu od 0,1-0,2 ha (maksimalno 50 komada  po dulumu)
- analizu tla
- monitoring projekta
 
Udruga „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
- zaprimanje prijava od strane zainteresiranih poljoprivrednika,
- pružanje savjetodavnih usluga
- praćenje realizacije Projekta,
- pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti.
 
  1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI
Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati uvjete.
 
a1) da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  - dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte), ili
a2)  da je pojedinac-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl.,
b) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta, za obiteljsko zemljište  odgovarajuća izjava,
c) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata
 
Rok za podnošenje zahtjeva;
 
Rok za podnošenje zahtjeva-prijaveza podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive jesenja sadna 2018, je do 02.08. 2018. godine.
  1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Zahtjev na propisanom obrascu (ZA-Projekt revitalizacije voćnjaka), sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se direktno u Udrugu „Eko plod“ ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Udruga „Eko plod“, Kralja Tomislava bb. sa naznakom:Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu podizanja nasada šljive – jesen 2018.
Dokumentacija koja se dostavlja mora bitioriginalna ili ovjerena kopija.
Udruga „Eko plod“ zajedno sa predstavnikom nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju uvjeta i utvrditi površinu i drugo činjenično stanje, te izvršiti analizu zemljišta.
Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Udruzi „Eko plod“, ul. Kralja Tomislava bb, svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici  Općine  www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/770-623(Udruga) ili 770-552 (Općina).
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti