IZDAVANJE PRETHODNE VONE SUGLASNOSTI ZA MHE MARINA PEĆINA

IZDAVANJE PRETHODNE VONE SUGLASNOSTI ZA MHE MARINA PEĆINA

Po zahtjevu Vlade HNŽ kao koncesora za pet mini hidroelektrana na rijeci Rami, u tijeku je postupak izdavanja Prethodne vodne suglasnosti  za prvu od pet mini hidroelektrana koje se planiraju raditi na rijeci Rami. Koncesionar je „ECCO CRIMA“ d.o.o. Prozor – Rama, a Prethodnu vodnu suglasnost (ponovljenu, jer je prvoj istekao rok važenja) treba dati Agencija za vodno područje Jadranskog sliva Mostar.

U obavještenju  koji je dostavila Agencija za vodno područje Jadranskog sliva Mostar stoji: Prema dostavljenoj dokumentaciji, objekt mHE „Gradina“ se predviđa graditi na rijeci Rami kao akumulacijsko – derivacijsko postrojenje sa protočnim režimom rada, sa branom i vodozahvatom u koritu rijeke Rama na k.č. 13/1 K.O: Parcani, na lokalitetu cca 370 m uzvodno od lokaliteta „Marina pećina“, sa vodnom komorom, tlačnim cjevovodom i strojarnicom na istom lokalitetu.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe , prijedloge i sugestije po ovom pitanju mogu u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove obavijesti u sredstvima javnog informiranja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:
Agencija za vodno područje Jadranskog sliva
Ul. Ante Starčevića bb
MOSTAR