Javni oglas

Javni oglas

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2016. i 2017. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
JAVNI OGLAS
za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka
u cilju podrške zapošijavanju/samozapošijavanju povratnika u poljoprivredi
na prostoru Bosne i Hercegovine
 
1.    Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava fizičkih lica - povratnika radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju
u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine i to za:

PROGRAM: Pomoć za zapošljavanje u poljoprivredi:
 1. Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije, opreme i priključaka;
 2.  Plastenička proizvodnja - plastenici metalni i plastični različitih dimenzija;
 3. Obnova i izgradnja stajskih objekata.
2.    Pravo učešća

Prijavu na Javni oglas mogu podnijeti:
- Fizička lica - povratnici na području Federacije BiH, kao i povratnici iz Federacije BiH na područje Republike Srpske i Brčko Distrikta, koji izraze spremnost za lično učešće u sufinansiranju projekta u iznosu 30%, 40% ili 50% od ukupne vrijednosti projekta.

3.    Opći Kriteriji

Prijava treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
 1. čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.aov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
 2.  CIPS prijava prebivališta podnosica zahtjeva izdata u općini/opštini povratka, ne starija od tri mjeseca od dana podnošenja prijave po ovom javnom oglasu (original ili ovjerena fotokopija);
 3. uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu (original ili ovjerena kopija);
 4. izjava o spremnosti sufinansiranja (ovjerena od strane općinske/opštinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara); -    za ukupnu vrijednost projekta do 20.000,00 KM sufinansiranje u iznosu od 30%
              -    za ukupnu vrijednost projekta od 20.000,00 - 40.000,00 KM sufinansiranje u iznosu od 40%
              -    za ukupnu vrijednost projekta preko 40.000,00 KM sufinansiranje u iznosu od 50 %.
 5. posjedovni list ili ZK izvadak na podnosioca prijave ili člana porodice, kao i drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom (original ili ovjerena kopija ne stariji od godinu dana) - za aplikante koji potražuju poljoprivredne mašine ili traktor potreban je dokaz o posjedovanju, odnosno pravu korištenja minimalno 40 dunuma zemljišta;
 6. kućna lista povratničkog domaćinstva, original ne stariji od 6 mjeseci sa CIPS prijavama prebivališta za sve punoljetne članove i rodni listovi ili dokazi o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta (prihvata se cips prijava prebivališta izdata u općini/opštini povratka, ne starija od tri mjeseca od dana  podnošenja prijave, original ili ovjerena fotokopija);
 7. izjava o ranije korištenim/nekorištenim finansijskim sredstvima ili drugim oblicima pomoći za održivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane općinske/opštinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara, čiju će tačnost provjeriti Ministarstvo). U slučaju da se utvrdi daje data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka,Ministarstvo zadržava pravo da prijavu isključi iz dalje procedure Javnog oglasa.
 8. dokaz da je registrovana djelatnost Ni poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog organa;
          Opći kriteriji pod tačkama 5, 6, 7 i 8 će se dodatno bodovati.

4.    Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje prijava:
 1. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodica nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, porodica u kojima je žena nosioc domaćinstva);
 2. dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od šest mjeseci);
5.    Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti Komisije koje će imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisije će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.
Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo, a dostavit će se i nadležnim općinskim službama.
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:
 
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za programe pomoći održivog povratka -
zapošljavanje povratnika u poljoprivredi na prostoru BiH”
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)
Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja
Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene vrste pomoći neće se uzimati u razmatranje.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543

Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom oglasu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni oglas.
MINISTAR
dr.sci. Edin Ramić

Priloženi dokumenti