Poziv-pregovarački bez objave (cesta Gračanica-Klek)

Poziv-pregovarački bez objave (cesta Gračanica-Klek)

 
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI
 
Predmet nabave: Asfaltiranje lokalne ceste Gračanica-Klek (dodatni radovi)
  
1. POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE
 
Ovim Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, pozivate se da dostavite Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi za Asfaltiranje lokalne ceste Gračanica-Klek (dodatni radovi).
 
FAZA br. 1. - Pretkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za sudjelovanje na način i u formi koju nalaže ugovorno tijelo. Ugovorno tijelo pregleda zahtjeve za sudjelovanje koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 45.-51. ZJN i potvrđuje jesu li kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) osobnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i financijsku sposobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost.
Ugovorno tijelo o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik u koji unosi sve bitne činjenice i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu zajedno sa zapisnikom dostavlja kandidatima.
 
Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredilo ugovorno tijelo vraćaju se kandidatima neotvoreni.
 
FAZA br. 2. - Poziv za dostavu početnih ponuda i za pregovaranje: Ugovorno tijelo šalje Poziv za dostavu početnih ponuda ponuditeljima koji su zadovoljili pretkvalifikacijske uvjete ugovornog tijela.
Nakon primanja početnih ponuda, Ugovorno tijelo pismenim putem poziva sve ponuditelje koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim tijelom.
 
FAZA br. 3. - Poziv za dostavu konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključivanja pregovora ugovorno tijelo šalje Poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuditeljima sa kojima je pregovarano. Ponuditelji dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorno tijelo pregledati. Ugovorno tijelo ocjenjuje konačne ponude. Nakon toga ugovorno tijelo dodjeljuje ugovor ponuditelju koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
 
1.1. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU:
Da bi bili pozvani na sudjelovanje u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uvjete iz čl. 45.-51. Zakona o javnim nabavama BiH, koji su detaljno opisani u točki 4., 5. i 6. tenderske dokumentacije.
Zahtjevi za sudjelovanje trebaju se dostaviti na sljedeću adresu: Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor najkasnije do 18.04.2016. god. do 11:00 sati.
Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu kvalifikacije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da sudjeluju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, ako ugovorno tijelo ocijeni da ima temelja za pregovaranje u cilju postizanja ekonomski, tehnički i pravno najpovoljnije ponude.
 
Kriteriji za ocjenu početnih ponuda
Kandidati moraju ispuniti kvalifikacijske uvjete i ocjena će se vršiti na način opisan u ovome Pozivu pod fazom 1. - Pretkvalifikacija.
 
Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda
Kriterij najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor će se dodijeliti ponuditelju koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.
 
Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH (u daljnjem tekstu: "Zakon").
Svaki ponuditelj koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorno tijelo tijekom postupka javne nabavke izvršilo povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članku 101. Zakona.
 
1.2. U skladu sa člankom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke ne mogu sudjelovati sljedeći gospodarski subjekti: nema takvih gospodarskih subjekata.
 
2. INFORMACIJE O UGOVORNOM TIJELU
Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA
Adresa: Ulica Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor
Identifikacijski broj: 4227048340007
Broj bankovnog računa: UniCredit banka- 3382102200070547
Telefon: 036/771-910
Faks: 036/771-342
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.prozor-rama.org
 
Osoba/osobe koja/e je/su ovlaštena/e da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima: Ivica Tomić, tel. 036/771-916, fax: 036/771-342, e-mail: [email protected].
Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima: Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama.
Ponuditelji se upozoravaju da sve informacije u vezi postupka javne nabave (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu dobiti isključivo od nadležne/ih kontakt osobe/a (ili Službe) iz točke 2., u protivnom drugi način korespodencije ugovorno tijelo ne smatra validnim.
 
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog tijela i ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili osobno na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.
Iznimno, komunikacija između ugovornog tijela i ponuditelja može se obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u TD.
 
3. PREDMET NABAVE
Predmet nabave je: Asfaltiranje lokalne ceste Gračanica – Klek (dodatni radovi).
Nabava se provodi na temelju Odluke o pokretanju postupka javne nabave broj: 01/1-25-937/16.
Vrsta ugovora: radovi.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 28.000,00 KM.
Okvirni sporazum: NIJE PREDVIĐEN.
Radovi će se izvoditi u razdoblju do 30.05.2016. godine.
Mjesto izvođenja radova: općina Prozor-Rama - mjesto Gračanica i Klek.
Ponuditeljima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje i isto će se provoditi na način propisan Zakonom.
 
4. FAZA br. 1. - PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za sudjelovanje
4.1. Rok za podnošenje Zahtjeva za sudjelovanje istječe, dana, 18.04.2016. god. u 11:00 sati.
Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka biti će kandidatu/ponuditelju vraćeni neotvoreni.
Ugovorno tijelo neće provoditi javno otvaranje Zahtjeva, dok će javno otvaranje ponuda kvalificiranih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.
 
Uvjeti za sudjelovanje i potrebni dokazi
4.2. U skladu sa čl. 45.-51. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
a) da nema smetnji za njihovo sudjelovanje u smislu odredbe čl. 45. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
c) da njihovo ekonomsko i financijsko stanje jamči uspješnu realizaciju ugovora (čl. 47. Zakona);
d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost jamči uspješnu realizaciju ugovora (čl. 48. i čl. 51. Zakona).
 
4.3. U skladu sa čl. 45. Zakona Zahtjev se odbija ako je kandidat:
a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
c) nije ispunio obveze u vezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
d) nije ispunio obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
Ugovorno tijelo može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuditelj:
e) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tijekom razdoblja od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorno tijelo može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara gospodarskog subjekta, određene težine.
 
U svrhu ispunjavanja uvjeta iz prethodne točke ponuditelji trebaju dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ponuditelja, te od strane nadležnog tijela (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definirani točkom 4.3. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se nalazi u prilogu ove tenderske dokumentacije.
 
NAPOMENA: Ponuditelj može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuditelj oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana predaje ponude.
 
4.4. Ponuditelj kojemu bude dodijeljen ugovor obvezan je dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz točke 4.3. t.d.:
a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prijevaru ili pranje novca;
Ako ponudu dostavlja fizička osoba kao poduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – poduzetnika;
b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuditelj, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
Ako ponudu dostavlja fizička osoba kao poduzetnik, dužna je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.
c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;
d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
 
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke c) i d) ugovorno tijelo prihvaća i sporazum ponuditelja sa nadležnim poreznim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreznih organa da ponuditelj u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze.
Dokumenti ili uvjerenja navedena u točki 4.4. ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuditelj u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog tijela najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog tijela (do 16,00 sati), te za ugovorno tijelo nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuditelje koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definirane točkom 4.3. tenderske dokumentacije, ugovorno tijelo će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz točke 4.3.
 
SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI
 
4.5. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
4.6. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrirani (Izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana, računajući od dana dostavljanja ponude ili odobrenje za rad) ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
 
5. EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST
 
5.1. Što se tiče ekonomske i financijske sposobnosti, u skladu sa člankom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuditelj ne ispuni slijedeće minimalne uvjete a koji se mogu potvrditi dokazima iz članka 47. Zakona, a to su:
a) likvidnost ponuditelja.
b) da je ostvario ukupan promet bez PDV-a u prethodne tri financijske godine (2012., 2013., 2014.) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač/kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, najmanje 300.000,00 KM
 
5.2. Ocjena ekonomskog i financijskog stanja ponuditelja će se izvršiti na temelju dostavljene izjave ovjerene od strane ponuditelja, koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije sljedećih dokumenata:
a)                   Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u BiH, ne stariji od tri mjeseca, da nijedan račun ponuditelja nije blokiran.
b)                 Izjavu o ukupnom prometu ponuđača ostvarenom u posljednje tri financijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom manje od tri godine, Izjavu ovjerava ponuđač.
5.3. Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i financijsku sposobnost.
 
6. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST
 
6.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće minimalne uvjete a koji se mogu potvrditi dokazima iz članka 51. Zakona, a to su:
a)  Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onome koji se odnosi na predloženi Ugovor, u prethodnih pet (5) godina. Sličnost se bazira na financijskom i fizičkom obimu.
      Financijski obim poslova se odnosi na jedan ugovor minimalne vrijednosti od 28.000,00 KM i to:
  • jedan ugovor na izgradnji: lokalnih cesta, regionalnih cesta, magistralnih cesta i cesta višeg ranga  kao isti ili na rekonstrukciji lokalnih cesta, regionalnih cesta, magistralnih cesta i cesta višeg ranga kao sličan.
     Fizički obim poslova se odnosi na jedan ugovor minimalne vrijednosti od 28.000,00 KM i to:
  • jedan ugovora na izgradnji: lokalnih cesta, regionalnih cesta, magistralnih cesta i cesta višeg ranga  kao isti ili na rekonstrukciji lokalnih cesta, regionalnih cesta, magistralnih cesta i cesta višeg ranga kao sličan.                 
b) Da mogu ponuditi kvalificirana lica odgovorna za realizaciju ugovora.
 
       c)    Posjedovanje ili osiguran pristup tehničkoj opremi potrebnoj za realizaciju Ugovora; asfaltna baza minimalnog kapaciteta 60 t/h udaljena od mjesta izvođenja radova (grad Prozor) prema uvjetima danim u Smjernicama (Sarajevo/Banjaluka 2005.), kamion kiper nosivosti 15 t  3 kom, garnitura valjaka, finišer 1 komad. 
 
6.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se izvršiti na temelju sljedećih dokaza: 
a)      Popis izvršenih ugovora u skladu sa čl. 48. st. 2. Zakona, a koji su u vezi s predmetnom nabavkom, u posljednjih pet godina, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo da radi prije manje od pet godina. Uz popis izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde koje je dala druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obvezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili gospodarskih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.
 
b)      Izjava o angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima
c)      Potvrdu o tehničkoj opremi kojom izvođač raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
 
6.3. Ponuditelj je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.
 
 
7. SUKOB INTERESA
7.1. U skladu sa člankom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorno tijelo će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog tijela dar u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabavke. Ugovorno tijelo će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvješću o postupku nabavke.
7.2. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji i treba biti potpisana i ovjerena od strane ponuditelja, te od strane nadležnog tijela (tijelo uprave ili notar).
7.3. Kandidati će odmah biti obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke.
7.4. Ugovorno tijelo će pozvati kandidate koji ispunjavaju minimalne uvjete koje je odredilo ugovorno tijelo da podnesu početne ponude i da sudjeluju u pregovorima ako ugovorno tijelo ocijeni da su isti potrebni.
 
8. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE
8.1. Sukladno točki 4.-Faza br. 1.-Pretkvalifikacija kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:
–                    zahtjev za sudjelovanje – Aneks 2.,
–                    Izjavu iz čl. 45. ZJN,
–                    Izjavu iz čl. 52. ZJN,
–                    dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti koja je predmet nabave,
–                    Izjava / dokumenti o ekonomsko financijskom stanju,
–                    Izjava / dokumenti o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti.
 
9. SADRŽAJ POČETNE PONUDE:
9.1. Ponuditelji trebaju za početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete iz pregovaračlog poziva za dostavu ponuda, i to:
–                    popunjen i ovjeren Obrazac za dostavu početne ponude,
–                    popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude,
–                    popunjen i ovjeren Nacrt Ugovora,
–            Izjavu ponuditelja da će u slučaju dodjele ugovora osigurati bezuvjetnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u roku od 10 dana od potpisa ugovora, u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om i rokom važenja rok izvođenja radova I dvije godine garantni rok.
9.2. Ponuditelj koji dokaže svoju kvalificiranost biti će pozvan za dostavljanje početne ponude i uz poziv će biti dostavljeni dokumenti koji se zahtijevaju za početnu ponudu sukladno ovoj točki tenderske dokumentacije.
 
10. PRIPREMA POČETNE PONUDE
Kandidati /ponuditelji su obvezni da pripreme zahtjeve za sudjelovanje /ponude u skladu sa uvjetima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi /ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.
Ponuditelj snosi sve troškove u vezi pripreme i dostavljanja početne ponude. Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.
Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuditelja, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve stranice ponude moraju biti numerirane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.
Početna ponuda se dostavlja u originalu (na koverti treba čitko pisati: “ORIGINAL POČETNE PONUDE”).
Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog tijela: Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor.
Na koverti ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog tijela, naziv i adresa ponuditelja u lijevom gornjem kutu koverte, evidencijski broj nabavke, naziv predmeta nabavke, naznaka „ne otvaraj“.
 
10.1. Rok za dostavljanje početnih ponuda
Rok za dostavljanje početnih ponuda će biti naknadno određen. Javno otvaranje ponuda neće se održati zbog vrste postupka nabave.
Nakon dostavljanja početne ponude ponuditelj se poziva pismenim putem na pregovore sa ugovornim tijelom. Ponuditelj će u pozivu na pregovaranje biti informiran o mjestu i vremenu održavanja pregovora. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.
Napomena: Ponuditelj će u pozivu za dostavu početne ponude biti obaviješten o točnom datumu i roku za dostavu početne ponude.
 
11. KONAČNE PONUDE
Ponuditelj koji je sudjelovao u pregovorima sa ugovornim tijelom će biti pozvan da podnese Konačnu ponudu.
Rok za dostavu konačne ponude i javno otvaranje odrediti će ugovorno tijelo u Pozivu za dostavu konačne ponude nakon obavljenih pregovora.
Napomena: javno otvaranje se održava samo u slučaju kada je više ponuditelja pozvano da podnesu konačne ponude.
 
12. OBAVIJEST O DODJELI
Ponuditelj će biti obaviješten o odluci ugovornog tijela o rezultatu postupka javne nabave u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke, I to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno.
  
13. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUDITELJA
U slučaju da je ugovorno tijelo tijekom postupka javne nabavke izvršilo povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom tijelu, na način i u rokovima propisanim člankom 99. i 101. Zakona.