Plan javnih nabava za 2020. godinu

Plan javnih nabava za 2020. godinu


Broj: 01/1-11-15/20
Datum, 07.01.2020. godine
 
 
Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. godinu, Načelnik Općine 
donosi
 

O D L U K U
 O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2020. GODINU 
 
Članak 1.
            Planom javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”) općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo u smislu čl. 4. st. 1. ZJN BiH utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2020. godini.
 
Članak 2.
            Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. god.
 
Članak 3.
            Plan nabava sadrži slijedeće podatke:
  • predmet postupka nabave (opis roba, usluga,radova) i šifru iz JRJN (Jedinstveni rječnik javnih nabava);
  • procjenjenu vrijednost predmeta javne nabave (bez PDV-a);
  • vrstu postupka javne nabave;
  • okvirni datum pokretanja postupka nabave;
  • okvirni datum zaključenja ugovora;
  • izvor financiranja.
 
Članak 4.
            Osim nabava roba, usluga i radova, navedenih u Planu nabava, nabave će se provoditi i u drugim (hitnim) slučajevima sukladno odredbama ZJN BiH.
 
Članak 5.
            Ugovorno tijelo (Općina) zadržava pravo da u Planu nabava promijeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabave, iz razloga utemeljenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabave, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.
 
Članak 6.
            Plan nabava ne sadrži nabavu sredstava zaštite i spašavanja unutar organizacijske jedinice Odsjek za opću upravu i civilnu zaštitu, za koje se donosi poseban plan sukladno odredbama zakona koji se odnosi na zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća.
           
Članak 7.
            U Planu nabava nisu sadržane nabave koje se provode u okviru projekata prekogranične suradnje financiranih od strane EU (IPA Fond), jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.
 
Članak 8.
Plan nabava će biti objavljen na službenoj web stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna Općine.
Članak 9.
                                                                   
Plan nabava za 2020. godinu je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 10.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
                        

Priloženi dokumenti