Odluke o poništenju postupka javnih nabava

Odluke o poništenju postupka javnih nabava


Broj: 01/1-29-2745/19-7
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 1., koji obuhvaća sljedeće relacije:
R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418,
Šlimac (kroz selo i Radoši),
Družnovići-Ivančevići,Kmetaši,
Jaklići-Ivančevići, Tomići,
Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići,
Jaklići-Sala-Groblje,
Jaklići -Tučići,
Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići,
R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418,
R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418,
Rumboci-Maše-Bulići-R418,
Rumboci-Šarci-Baketarići,
Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići Franjići-Sala-Poljani,
Rumboci-Stadion-Ćuci (do kuće Mijač),
Rumboci-Poljani-Majčići,
Rumboci-Poljani-Džolani,
Rumboci-Poljani-Pivići,
R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418,
Rumboci-Donje selo-Crkva-R418,
Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić,
Rumboci-Turbe-Dovičići,
Rumboci-Turbe-Kavuri,
R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418,
Varvara-Vugdalići,
Varvara-Lumbići.
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što su cijene tehnički prihvatljivih ponuda veće od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 1.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje tehnički prihvatljive, ali iste nisu prihvatljive u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.    Zakona, u minimalno tri primjerka.

 
 
Broj: 01/1-29-2745/19-7.1
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 2., koji obuhvaća sljedeće relacije:
R418-Izlaz-Orašac                                                                      
Orašac-Raskrsnica-Škola,
Vlake-Klanac,
Klanac-Lučići,
Vlake-Milasi,
Vlake-Pavličevići-Filipovići,
Orašac-Lovrići,
Krak Lovrići,
Lovrići-Dubo,
Orašac-Kreše-Ivanike-Dubo,
Orašac-Bulaje-Lovrići,
Orašac-Proslap-Filipovići,
Proslap-Markešići,
Proslap-Pavlići-Čećuri,
Proslap kraci (Kelesići, Žilići, Novići, Filipovići, Kuraja),
Filipovići-Donji Kozo-Gornji Kozo-Kordine kuće,
Donji Kozo-Barabani,
Gornji Kozo-Žilići,
R418-Zahum-Sandali-Lokve,
Zahum-Lokve-Džolani,
Zahum-Lokve-Ibrahimov Dolac,
Zahum-Lokve-Šarćevići,Radići,
R418-Lokve,
R418-Konj Dolac,
R418-Palež,
Posipanje ceste:
R418-Izlaz-Orašac,
Orašac-Proslap-Filipovići.
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 2.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) tehnički prihvatljiva, ali ista nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.    Zakona, u minimalno tri primjerka.
 

 
Broj: 01/1-29-2745/19-7.2
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 3., koji obuhvaća sljedeće relacije:
R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2)                                               
Matkovići-Kozare,
Ripci-Šćit-Banušići,
Šćit-Šekelje,
Ripci-Slatina,
Ripci-Gornji Ripci,
R418-Sopot-R418,
R418-Bilići,
R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana,
Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/,
Podbor-Laguna-Sopot,
Ploča-Beljušići-Čuljci,
Ploča-Beljušići-Uložnici,
Ploča-Uložnici-Čurči,
Ploča-Ramnjaci,
Mluša /kroz selo/,
Brana-Kovačevo Polje-Maglice,
Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje,
Maglice-Brdo,
Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća,
Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac,
Orašac-Malekini,
Orašac-Malekini /drugi pravac/,
Posipanje ceste:
R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana,
Brana-Kovačevo Polje-Raskrsnica-Maglice.
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 3.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo jednu (1) ponudu, koja je tehnički prihvatljiva, ali nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.    Zakona, u minimalno tri primjerka.

 
Broj: 01/1-29-2745/19-7.3
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 4., koji obuhvaća sljedeće relacije:
M16.2-Donji Lug-Šibenik,                                                                                                                                                              
Donji Lug-Dušica-M16.2,
Donji Lug-dva pravca u naselju,
Gornji Lug-Seljani,
Šibenik-Šerovina,
Šerovina-Galića farma,
Šibenik-Skrobućani-Papci,
Studenac-Solde,
Skrobućani-Jezerca-Groblje; Jezerce-Tokići,
Skrobućani-/kroz naselje/,
M16.2-Gorica,
Gorica-Oglavak,
Gorica-Paroš,
Gračanica-Klek,
Gračanica-Kune,
M16.2-Parcani.
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 4.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo jednu (1) ponudu, koja je tehnički prihvatljiva, ali nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.    Zakona, u minimalno tri primjerka.

Broj: 01/1-29-2745/19-7.4
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 5., koji obuhvaća sljedeće relacije:
M16.2-Gračac-Trišćani,                                                               
Gračac-Trišćani II,
Gračac-Lovnica,
M16.2-Ustirama,
Ustirama-Jezero,
Ustirama-Neraji,
Neraji-jezero,
Ustirama-Kućani,
M16.2-Hudutsko-Tošćanica,
Hudutsko-škola,
Tošćanica-Grevići,
Grevići-Džine,
Most-Lizoperci,
Lizoperci-gornje selo.
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 5.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo jednu (1) ponudu, koja je tehnički prihvatljiva, ali nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.       Zakona, u minimalno tri primjerka.

Broj: 01/1-29-2745/19-7.5
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 6., koji obuhvaća sljedeće relacije:
R418b-Krča,                                                                                
Krakovi na Krčama,
M16.2-Kulaglići-M16.2,
M16.2-Naukovići,
R418b-Dobroša,
R418 - Bradići -Dobroša,
R418b-Hubijari,
R418b-Blace,
R418b-Gornje Brajke,
R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol,
Ljubunci-Donje Blace,
Ljubunci-Donje Brajke,
Ljubunci-Škola-Vidovići,
Ljubunci-Memići,
Ljubunci-Kolakušići-Mišići,
Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari,
Uzdol-Križ-Stojanovići,
Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje,
Krakovi na G.Krančićima (Barušić, Gusto),
Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica,
R418b-Gavranovac-Perići,
Gavranovac,
Perići-Krupić,
Perići-Rumbočići,
Perići-Duge-Dušica,
Posipanje ceste:
R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol,
R418b-Gavranovac-Perići.
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 6.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo jednu (1) ponudu, koja je tehnički prihvatljiva, ali nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.    Zakona, u minimalno tri primjerka.

Broj: 01/1-29-2745/19-7.6
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 7., koji obuhvaća sljedeće relacije:
Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići,                             
Dedići-stara magistrala,
Dedići-groblje-dva pravca,
Stara magistrala-Perani,
Dedići-Ćurići-R418,
Ćurići-Ćališi,
Ćališi-Bradići,
Ometala-Groblje,
R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje,
Paljike-Zadre,
Paljike-bazen-Rajići,
Groblje-Poljana-Rajići,
Paljike-Vidović,
Varoš-Borovnica-Stara Borovnica,
Borovnica-Nuspahići,
Borovnica-Rajići,
Borovnica-Marići,
Borovnica-Bošnjaci,
Borovnica-Nikolići.
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 7.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo jednu (1) ponudu, koja je tehnički prihvatljiva, ali nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st.      (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.    Zakona, u minimalno tri primjerka.

 
Broj: 01/1-29-2745/19-7.7
Dana, 11.11.2019. god.
 
            Na temelju članka 69. st. (2) točka e) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" , koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 14.10.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-89-3-36/19) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20" za Lot br. 8., koji obuhvaća sljedeće relacije:
R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje,                       
Here-kroz naselje /dva pravca/,
Uzdol-Karače,
Donja Vast-Marići,
Marići-Crnci,
Donja Vast-Križanci-Stojanovići,
Donja Vast-Crnci /Ćapin/,
R418b-Herska krivina-Kute-R418b,
R418b-Mednik-Gorača,
R418b-Šćipe-Liska,
Šćipe-Škola.
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave za Lot br. 8.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo jednu (1) ponudu, koja je tehnički prihvatljiva, ali nije prihvatljiva u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. (1) Zakona o javnim nabavama. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.