Odluke o izboru ponuditelja

Odluke o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-34-1018/23-4.1
Dana, 20.06.2023. god.
 

            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini", koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini" za
Lot 1. (relacija: Uzdol-Krančići-Ljubunci-Dobroša-Krča-Gmići-Prozor; Ljubunci-Krančići-Uzdol), izabran je sljedeći ponuditelj: JIPP "Brajko Bus" Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 120,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu), nakon provedene e-aukcije.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 1.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 1. (relacija: Uzdol-Krančići-Ljubunci-Dobroša-Krča-Gmići-Prozor; Ljubunci-Krančići-Uzdol), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 19.06.2023. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: JIPP "Brajko Bus" Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 120,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 129,73 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.
 
Broj: 01/1-34-1018/23-5.1
Dana, 16.06.2023. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini", koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini" za
Lot 2. (relacija: Here-Kute-Šćipe), izabran je sljedeći ponuditelj: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 214,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 2.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 2. (relacija: Here-Kute-Šćipe), ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu. Nakon pregleda ponude, utvrđeno je da je ista prihvatljiva.
 
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.
Broj: 01/1-34-1018/23-6.1
Dana, 16.06.2023. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini", koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini" za
Lot 3. (relacija: Družinovići-Lapsunj-Šlimac-Ćališi-Ćurići-Ometala-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 165,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 3.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 3. (relacija: Družinovići-Lapsunj-Šlimac-Ćališi-Ćurići-Ometala-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva.
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.
Broj: 01/1-34-1018/23-7.1
Dana, 16.06.2023. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini", koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini" za
Lot 4. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), izabran je sljedeći ponuditelj: "PDC&Co" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 210,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 4.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 4. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu. Nakon pregleda ponude, utvrđeno je da je ista prihvatljiva.
           
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.
Broj: 01/1-34-1018/23-8.1
Dana, 20.06.2023. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini", koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini" za
Lot 5. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 164,30 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu), nakon provedene e-aukcije.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 5.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 5. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 19.06.2023. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 164,30 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa cijenom ponude u iznosu od: 164,50 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.
Broj: 01/1-34-1018/23-9.1
Dana, 16.06.2023. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini", koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 18.04.2023. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-17-3-15/23), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 28. od 24.04.2023. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini" za
Lot 6. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac) i
Lot 7. (relacija: Šćit-Ripci-Prozor i Ćurići-Dedići-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj:
            "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 165,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu) za Lot 6., i sa cijenom ponude u iznosu od: 250,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu) za Lot 7.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenim Lotovima.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 6. i Lot 7.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenim Lotovima, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 6. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac) i Lot 7. (relacija: Šćit-Ripci-Prozor i Ćurići-Dedići-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo samo po jednu (1) ponudu. Nakon pregleda ponuda (na navedenim Lotovima), utvrđeno je da su prihvatljive.
 
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.