Odluke o izboru ponuditelja po lotovima

Odluke o izboru ponuditelja po lotovima

Na temelju članka 70. st. (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u ponovljenom otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23, za lotove: 1, 2, 3, 7 i 8" , koji je objavljen, dana, 04.11.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-100-3-39/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru ponuditelja za LOT 3
 
I
Nakon okončanoga ponovljenog otvorenoga postupka javne nabave (Tender II), koji je objavljen, dana, 04.11.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-100-3-39/22), pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23, za lotove: 1, 2, 3, 7 i 8",  izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:
LOT  3 IZABRANI PONUDITELJ:  „RIO 97“ d.o.o.  Prozor/Rama
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
3.1. R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) čišćenje snjega 1.884
3.2. Matkovići-Kozare (1-3) čišćenje snjega 270
3.3. Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) čišćenje snjega 3.248
3.4. Šćit-Šekelje (11-12) čišćenje snjega 237
3.5. Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) čišćenje snjega 319
3.6. Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) čišćenje snjega 557
3.7. R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) čišćenje snjega 1.336
3.8. R418-Bilići (R5-88) čišćenje snjega 275
3.9. R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) čišćenje snjega 5.790
3.10. Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67) čišćenje snjega 2.034
3.11. Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) čišćenje snjega 1.549
3.12. Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) čišćenje snjega 665
3.13. Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) čišćenje snjega 378
3.14. Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) čišćenje snjega 110
3.15. Ploča-Ramnjaci (57-58) čišćenje snjega 331
3.16. Mluša /kroz selo/ (54-55-56) čišćenje snjega 754
3.17. Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) čišćenje snjega 5.917
3.18. Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52) čišćenje snjega 1.186
3.19. Maglice-Brdo (47-48) čišćenje snjega 487
3.20. Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) čišćenje snjega 941
3.21. Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) čišćenje snjega 4.426
3.22. Orašac-Malekini (41-42) čišćenje snjega 599
3.23. Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) čišćenje snjega 355
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]:  33.648
3.24. R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) posipanje 5.790
3.25. Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) posipanje 5.917
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: 11.707
Cijena prolaza relacija (od 3.1. do 3.25.): 2.791,07 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 100,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1
         
 
 
II
            Naprijed navedeni ponuditelj za predmetni Lot, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu traženih usluga u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe za Lot 3. ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
            Nakon ocjene primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude"(cijena jednog izlaska -75%, cijena jednog sata RJ -10% i cijena posipanja jednog kilometra, dvosmjerno -15%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
RANG LISTA PONUDA
LOT PONUĐAČ UKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV) BODOVI RANG
Cijena jednog izlaska
(bodovi 75%)
Cijena jednog sata  RJ
(bodovi 10%)
Cijena posipanja jednog kilometra
(bodovi 15%)
3 „RIO 97“ doo 2.791,07 100,00 100,00 100 1
„M&M Promet“ doo 3.404,00 100,00 110,00 85 2
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 


 
            Na temelju članka 70. st. (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u ponovljenom otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23, za lotove: 1, 2, 3, 7 i 8" , koji je objavljen, dana, 04.11.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-100-3-39/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja za LOT 7
 
I
Nakon okončanoga ponovljenog otvorenoga postupka javne nabave (Tender II), koji je objavljen, dana, 04.11.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-100-3-39/22), pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23, za lotove: 1, 2, 3, 7 i 8",  izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:
LOT  7 PONUDITELJ:  „Knežević-72“ d.o.o.  Prozor/Rama
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
7.1. Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići
(1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25)
čišćenje snjega 5.825
7.2. Dedići-stara magistrala (25-17-15-4) čišćenje snjega 894
7.3. Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20) čišćenje snjega 642
7.4. Stara magistrala-Perani (11-14-15) čišćenje snjega 473
7.5. Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3) čišćenje snjega 2.209
7.6. Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32) čišćenje snjega 1.173
7.7. Čališi-Bradići (32-33) čišćenje snjega 530
7.8. Ometala-Groblje (R2-36) čišćenje snjega 372
7.9. R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49) čišćenje snjega 2.063
7.10. Paljike-Zadre (45-48) čišćenje snjega 557
7.11. Paljike-bazen-Rajići (44-44.1) čišćenje snjega 541
7.12. Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53) čišćenje snjega 1.333
7.13. Paljike-Vidović (53-53.1) čišćenje snjega 187
7.14. Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65) čišćenje snjega 2.903
7.15. Borovnica-Nuspahići (56-57) čišćenje snjega 290
7.16. Borovnica-Rajići (59-61) čišćenje snjega 842
7.17. Borovnica-Marići (62-66-67) čišćenje snjega 1.309
7.18. Borovnica-Bošnjaci (62-64) čišćenje snjega 1.145
7.19. Borovnica-Nikolići (62-63) čišćenje snjega 338
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 23.626
Cijena prolaza relacija (od 7.1. do 7.19.):  2.080,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja:  130,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra:  80,00 KM/km1
         
 
 
II
            Naprijed navedeni ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva. U predmetnom postupku javne nabave za Lot 7. ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
            Dostavljena ponuda za predmetni Lot u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 

            Na temelju članka 70. st. (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u ponovljenom otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23, za lotove: 1, 2, 3, 7 i 8" , koji je objavljen, dana, 04.11.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-100-3-39/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja za LOT 8
 
I
Nakon okončanoga ponovljenog otvorenoga postupka javne nabave (Tender II), koji je objavljen, dana, 04.11.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-100-3-39/22), pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23, za lotove: 1, 2, 3, 7 i 8",  izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:
LOT  8 PONUDITELJ:  „Đogić“ d.o.o.  Prozor/Rama
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
8.1. R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46) čišćenje snjega 8.377
8.2. Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7) čišćenje snjega 692
8.3. Uzdol-Karače (32-33) čišćenje snjega 1.598
8.4. Donja Vast-Marići (34-36) čišćenje snjega 1.118
8.5. Marići-Crnci (36-38) čišćenje snjega 1.209
8.6. Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40) čišćenje snjega 817
8.7. Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44) čišćenje snjega 1.157
8.8. R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17) čišćenje snjega 4.944
8.9. R418b-Mednik-Gorača (R15-16) čišćenje snjega 2.278
8.10. R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15) čišćenje snjega 1.765
8.11. Šćipe-Škola (12-11) čišćenje snjega 135
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 24.090
Cijena prolaza relacija (od 8.1. do 8.11.):  1.967,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja:  110,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra:  100,00 KM/km1
         
 
II
            Naprijed navedeni ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva. U predmetnom postupku javne nabave za Lot 8. ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
            Dostavljena ponuda za predmetni Lot u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević