Odluka o poništenju postupka

Odluka o poništenju postupka

Na temelju članka 69. st. (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon što je od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave utvrđeno da za Lot 1. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac) izabrani ponuditelj, nakon primitka Odluke o izboru, nije dostavio dokaze iz čl. 45. ZJN, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o poništenju postupka
 
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"
za Lot 1. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac).
 
II
            Postupak nabave usluga prijevoza učenika za Lot 1. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac) poništava se jer već izabrani ponuditelj: "Varvara" d.o.o. Varvara, Prozor-Rama nije dostavio dokumente iz čl. 45. ZJN u roku određenom tenderskom dokumentacijom.
            Dana, 03.06.2022. god. Ugovorno tijelo je donijelo Odluku o izboru ponuditelja broj: 01/1-34-1083/22-4.1, kojom je ponuditelju "Varvara" d.o.o. Varvara dodijeljen ugovor za Lot 1. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac).
            Međutim, navedeni ponuditelj nije dostavio potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru (uvidom u dostavnicu utvrđeno je da je Odluka primljena 08.06.2022. god.).
            Obzirom da je za Lot 1. primljena samo jedna ponuda, te nije moguće dodijeliti ugovor drugorangiranom ponuditelju u skladu sa čl. 72. st. (3) ZJN, postupak nabave za predmetni Lot se poništava.
           
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 2. (relacija: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj:
"M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 42,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 2.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 2. (relacija: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, sve prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 02.06.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 42,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 45,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
3. Ponuditelj: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa cijenom ponude u iznosu od: 222,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 3. (relacija: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 84,77 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 3.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 3. (relacija: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude, sve prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 03.06.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 84,77 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 85,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
3. Ponuditelj: "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa cijenom ponude u iznosu od: 228,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
4. Ponuditelj: JILPP "Beljo-Bus" Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 234,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).

 
IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e

 
O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 4. (relacija: Here-Kute-Šćipe), izabran je sljedeći ponuditelj:
"Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 214,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 4.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 4. (relacija: Here-Kute-Šćipe), ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva.
           
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 

IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 5. (relacija: Družinovići-Lapsunj-Šlimac-Ćališi-Ćurići-Ometala-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 44,86 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 5.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 5. (relacija: Družinovići-Lapsunj-Šlimac-Ćališi-Ćurići-Ometala-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 02.06.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 44,86 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 45,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 

IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 6. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), izabran je sljedeći ponuditelj:
"M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 135,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 6.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 6. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, od kojih su dvije (2) prihvatljive.
            Razlozi za odbacivanje jedne ponude kao neprihvatljive detaljno su obrazloženi u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
 
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 09.06.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 135,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 145,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 

IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 7. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 42,87 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 7.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 7. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 02.06.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-Mild" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 42,87 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 43,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 

IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.  Zakona, u minimalno tri primjerka.Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini", koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e

 
O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.04.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-14/22), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 25. od 22.04.2022. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini" za
Lot 8. (relacija: Orašac-Ripci-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 221,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski povoljniju ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 8.
            Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 8. (relacija: Orašac-Ripci-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
           
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 02.06.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 221,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "Varvara" d.o.o. Varvara, Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 222,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 

IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.