Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

 
            Na temelju članka 69. st. 2. i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu od potpisivanja ugovora pa do 15.04.2017. godine”, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik   d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), pod nazivom: " Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu potpisivanja ugovora pa do 15.04.2017. godine", po sljedećim lotovima:
Lot 1,  relacije:
R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418 (R4-2-12-24-R15)
Družnovići-Ivančevići,Kmetaši (10-11,8-9)
Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići (16-18-19-23)
Jaklići -Tučići (21-22)
Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići (24-76-78-77-75)
R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418 (R15-25-26-27-R16)
R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418 (R16-28-33-41-45-46-R20)
Rumboci-Maše-Bulići (29-30)
Rumboci-Šarci-Baketarići (31-32)
Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići (33-36-37), Franjići-Sala-Poljani (36-38-41)
Rumboci-Stadion-Ćuci (33-35)
Rumboci-Poljani-Majčići (40-46)
Rumboci-Poljani-Džolani (43-44)
Rumboci-Poljani-Pivići (45-47-47.1)
R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418 (R17-48-49-52-R20)
Rumboci-Donje selo-Crkva-R418 (R19-48)
Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić (49-50-51)
Rumboci-Turbe-Dovičići (52-53)
Rumboci-Turbe-Kavuri (52-54-55)
R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418 (R22-57-60-56-55-R21)
Varvara-Vugdalići (57-58)
Varvara-Lumbići (60-60.1)
Lot 4,  relacije:
M16.2-Donji Lug-Šibenik (M25-2-6-8-11-12-15)
Donji Lug-Dušica-M16.2 (2-M26-3-4-5-M27)
Donji Lug-dva pravca u naselju (6-7, 8-9)
Šibenik-Ribnjak (15-16)
Gornji Lug-Seljani (M22-1)
Šibenik-Šerovina (12-18-19)
Šerovina-Galića farma (18-20)
Šibenik-Skrobućani-Papci (11-22-25-27-31-32)
Studenac-Solde (22-23)
Skrobućani-Jezerca-Groblje (25-26)
Skrobućani-/kroz naselje/ (27-28-29-31)
M16.2-Gorica (M29-33-35-36)
Gorica-Oglavak (33-34)
Gorica-Paroš (36-38-39)
Gračanica-Klek (M32-41-44-45-46)
Gračanica-Kune (41-42-43)
M16.2-Parcani (M33-47-48)
Lot 6,  relacije:
R418b-Krča (R1-68-69-70, 69-71, 69-72-68)
M16.2-Kulaglići-M16.2 (M12-73-M14)
M16.2-Naukovići (M13-74)
R418b-Dobroša (R4-1-2-3-R5)
R418b-Hubijari (R7-4)
R418b-Blace (R8-5-R9)
R418b-Gornje Brajke (R9-6)
R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31)
Ljubunci-Donje Blace (8-9)
Ljubunci-Donje Brajke (10-11)
Ljubunci-Škola-Vidovići (12-13)
Ljubunci-Memići (14-15)
Ljubunci-Kolakušići-Mišići (17-18-19)
Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari (18-20-21, 20-22-23, 22-24)
Uzdol-Križ-Stojanovići (26-27, 26-28-30-29)
Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje (25-46-47-48-49)
Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica (48-50, 51-50-52)
R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59)
Gavranovac (60-61)
Perići-Krupić (57-58)
Perići-Rumbočići (59-75)
Perići-Duge-Dušica (54-53-52-M28)
Lot 7,  relacije:
Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići
(1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25)
Dedići-stara magistrala (25-17-15-4)
Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20)
Stara magistrala-Perani (11-14-15)
Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3)
Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32)
Čališi-Bradići (32-33)
Ometala-Groblje (R2-36)
R418-Kreše (R1-37)
R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49)
Paljike-Galići (42-42.1)
Paljike-Zadre (45-48)
Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53)
Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65)
Borovnica-Nuspahići (56-57)
Borovnica-Rajići (59-61)
Borovnica-Marići (62-66-67)
Borovnica-Bošnjaci (62-64)
Borovnica-Nikolići (62-63)
Lot 8.  relacije:
R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46)
Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7)
Uzdol-Karače (32-33)
Donja Vast-Marići (34-36)
Marići-Crnci (36-38)
Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40)
Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44)
R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17)
R418b-Mednik-Gorača (R15-16)
R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15)
Šćipe-Škola (12-11)
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, za Lot 8. poništava se iz razloga što primljena ponuda za nabavu usluga nije prihvatljiva.
Razlozi za odbacivanje ponuda za nabavu usluga za Lot 8. navedeni su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koje je dostavilo Povjerenstvo za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
            Postupak javne nabave usluga iz točke I ove Odluke za Lot 1., Lot 4., Lot 6. i Lot 7., poništava se iz razloga što nije pristigla niti jedna ponuda za navedene Lot-ove.
 
 
III
            Ova  Odluka  će  biti  objavljena  na  službenoj  web  stranici  općine  Prozor-Rama         (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.