Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 69. st. 2. i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu od 01.11.2016. godine pa do 15.04.2017. godine”, koji je objavljen, dana, 14.10.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-138-3-68/16), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik   
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 14.10.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-138-3-68/16), pod nazivom: " Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu od 01.11.2016. godine pa do 15.04.2017. godine", po sljedećim lotovima:
Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7 i Lot 8.
  
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, za Lot 1., Lot 2. i Lot 3. poništava se iz razloga što primljena ponuda za nabavu usluga nije prihvatljiva (za svaki od navedenih Lotova  primljena je po jedna ponuda koja nije prihvatljiva). Razlozi za odbacivanje ponuda za nabavu usluga za Lot 1., Lot 2. i Lot 3. navedeni su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koje je dostavilo Povjerenstvo za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
            Postupak javne nabave usluga iz točke I ove Odluke za Lot 4., Lot 5., Lot 6., Lot 7., i Lot 8. poništava se iz razloga što nije pristigla niti jedna ponuda za navedene Lot-ove.
 
III
            Ova  Odluka  će  biti  objavljena  na  službenoj  web  stranici  općine  Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja.

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.