Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 69. st. 2. točka e) i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave radova br. 01/1-25-1128/16 (Obavijest o nabavi br. 1025-1-3-49-3-30/16, objavljena na Portalu javnih nabava, dana, 27.04.2016. god., sažetak Obavijesti objavljen u "Sl. glasniku BiH" broj: 31/16 od 29.04.2016. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, Načelnik Općine Prozor-Ramam d o n i o  j e
 
O D L U K U
 o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 27.04.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-49-3-30/16), sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 31/16 od 29.04.2016. god., pod nazivom: "Izgradnja Gradske tržnice, II faza".
 
II
             Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što su cijene prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu. U predmetnom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda, od kojih su dvije (2) prihvatljive, ali ponuđene su cijene znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.
            Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.