Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 69. st. 2. točka (d) i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru”, koji je objavljen, dana, 25.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-15/16), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 15/16 od 04.03.2016. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 25.02.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-15/16), sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 15/16 od 04.03.2016. god., pod nazivom: "Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru".
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga što, od ukupno zaprimljenih pet (5) ponuda za izvođenje radova na dovršetku izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru nijedna nije prihvatljiva.
             Razlozi za odbacivanje ponuda za nabavu /izvođenje radova navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.