Odluka o poništenju postupka nabave (Zimsko održavanje lokalnih cesta)

Odluka o poništenju postupka nabave (Zimsko održavanje lokalnih cesta)

Na temelju članka 69. st. 2. i čl. 70. st. 4. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave“Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine pa do 15.04.2018. godine”, koji je objavljen, dana, 12.09.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-48-3-24/17), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik   d o n i o    j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 12.09.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-48-3-24/17), pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”,  po sljedećem LOT-u:
 
Lot 6,  sa slijedećim  relacijama:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
6.1. R418b-Krča (R1-68-69-70, 69-71, 69-72-68) čišćenje snjega 2.122
6.2. M16.2-Kulaglići-M16.2 (M12-73-M14) čišćenje snjega 348
6.3. M16.2-Naukovići (M13-74) čišćenje snjega 310
6.4. R418b-Dobroša (R4-1-2-3-R5) čišćenje snjega 1.293
6.5. R418b-Hubijari (R7-4) čišćenje snjega 469
6.6. R418b-Blace (R8-5-R9) čišćenje snjega 1.777
6.7. R418b-Gornje Brajke (R9-6) čišćenje snjega 349
6.8. R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) čišćenje snjega 8.965
6.9. Ljubunci-Donje Blace (8-9) čišćenje snjega 264
6.10. Ljubunci-Donje Brajke (10-11) čišćenje snjega 1.244
6.11. Ljubunci-Škola-Vidovići (12-13) čišćenje snjega 683
6.12. Ljubunci-Memići (14-15) čišćenje snjega 1.837
6.13. Ljubunci-Kolakušići-Mišići (17-18-19) čišćenje snjega 574
6.14. Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari (18-20-21, 20-22-23, 22-24) čišćenje snjega 2.662
6.15. Uzdol-Križ-Stojanovići (26-27, 26-28-30-29) čišćenje snjega 1.655
6.16. Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje (25-46-47-48-49) čišćenje snjega 2.595
6.17. Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica (48-50, 51-50-52) čišćenje snjega 5.340
6.18. R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) čišćenje snjega 3.755
6.19. Gavranovac (60-61) čišćenje snjega 545
6.20. Perići-Krupić (57-58) čišćenje snjega 278
6.21. Perići-Rumbočići (59-75) čišćenje snjega 227
6.22. Perići-Duge-Dušica (54-53-52-M28) čišćenje snjega 3.336
6.23. R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) posipanje 8.965
6.24. R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) posipanje 3.755
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, za Lot 6. poništava se iz razloga što nije primljena nijedna ponuda za ovaj Lot.
 
III
            Ova  Odluka  će  biti  objavljena  na  službenoj  web  stranici  općine  Prozor-Rama         (www.prozor-rama.org).
 
IV
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
                        NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.