Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

Na temelju članka 69. st. (2) točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave radova: "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru", koji je objavljen, dana, 25.03.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-17-3-13/24), a nakon što je od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka
 
I
 
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 25.03.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-17-3-13/24) pod nazivom:
"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru".
 
II
            Postupak nabave predmetnih radova poništava se jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
             POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 

NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr