Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 69. st. (2) točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave radova: "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru", koji je objavljen, dana, 06.05.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-30-3-11/21, Ispravka obavijesti o nabavi broj: 1025-1-3-30-8-18/21 obj. 30.06.2021. god. na Portalu javnih nabava), a nakon što je od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 06.05.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-30-3-11/21, Ispravka obavijesti o nabavi broj: 1025-1-3-30-8-18/21 objavljena 30.06.2021. god. na Portalu javnih nabava) pod nazivom:
"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru".
 
II
            Postupak nabave predmetnih radova poništava se jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
                        NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.