Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 69. st. (3) i čl. 70. st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 25.06.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-49-3-15/18, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 44/18 od 29.06.2018. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave, koji je objavljen, dana, 25.06.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-49-3-15/18, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 44/18 od 29.06.2018. god.) pod nazivom: "Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama".
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog tijela, a ogledaju se u nemogućnosti realizacije predmetne nabave od strane ugovornog tijela zbog nedostatka financijskih sredstava.
            Prije pokretanja naprijed navedenoga postupka ugovorno tijelo nije izvršilo preciznu procjenu financijskoga stanja, posebno prihoda Proračuna, te stoga trenutno nije u mogućnosti preuzeti financijske obveze za izvođenje radova koji su predmet ove nabave.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, što je detaljnije opisano u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III

                 Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
                 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim                  nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.